SUCESOS Y NOTICIAS SACADOS DE

HEMEROECAS

BANDO. USO DEL IDIOMA OFICIAL en todos los Servicios públicos. D. Ramón Bonet Cortadellas. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Quirico de Tarrasa.

Document propietat del GHISQ

Ara ja ningú se’n recorda. Les eleccions, les sortides de to de la Conferencia Episcopal Espanyola, la crisis, les hipoteques i l’euribor, entre moltes altres coses, fan que el tema de la memòria històrica hagi quedat obsolet.

Però personalment crec que el problema no ha quedat solucionat, ni molt menys i si seguim així no es solucionarà mai doncs serà com una cosa llunyana que va succeir a alguns dels avantpassats i quedarà oblidat com tantes situacions al llarg de la història.

Durant unes setmanes el tema potser va produir un debat excessiu i, naturalment, molest per alguns ciutadans, altres potser consideraven era sols una discussió/atac polític. El problema no es pot deixar de banda ni allargar-lo eternament. Cal una solució equilibrada, sense estridències, sense afany de revenja. Sols hi cap la tristesa, evidentment.

Cal enterrar la guerra civil per sempre i fer una reflexió última i profunda. Tant profunda que ja no hi hagi necessitat de parlar-ne mai més i que sols quedin tres línies en els futurs manuals d’història. L’oblit sols s’aconseguirà quant hagin passat a millor vida tots els directament afectats, siguin d’un canto o de l’altre

Pensem-ho amb calma. Ningú vol la culpa ni cal cercar culpables. Plantegem-ho pensant que uns varen fer moltes barbaritats, increïbles i injustificables, però ho varen pagar amb la mort, la presó, la persecució o l’exili. Altres varen fer moltes barbaritats, increïbles i injustificables, però amb total impunitat quant no amb recompenses als “mèrits” aconseguits.

El balanç es difícil i no cal ni pensar en intentar fer-lo. Mai es poden equilibrar els punts de vista del que guanya i del que perd. No es hora de demanar responsabilitats. Ha passat molt temps. No seria bo i així es va acordar en el seu dia.

Crec, altre vegada personalment, que ens ha fet falta un paper mes assenyat de l’Església, un reconeixement dels seus errors, predicar l’amor, el perdó, la reconciliació i tancar la COPE. Sembla que aquest camí no es fàcil.

Demanar responsabilitats al Govern o a la justícia tampoc s’escau, però si cal solucionar, amb valentia, el tema de la multitud de sentencies condemnatòries injustes, retornar el bon nom als condemnats per delictes ideològics i acceptar que tothom té dret a un enterrament en un lloc digne i definitiu, amb una cerimònia d’acord amb les seves creences. Totes les famílies, tots els pobles, tenen el dret d’enterrar els seus morts. Cal pensar que, dintre de poc molts ignoraran on son aquestes foses comunes i res es podrà fer.

Desprès, tant de bo fos aviat, es podria procedir a l’enterrament definitiu de la guerra civil,i que mai mes torni la intolerància que, malauradament, sembla vol reeixir sobretot quant s’acosten temps electorals.

Les cases dels Juanico a St. Quirze de Terrassa (o del Vallès, actualment), l’any 1774, segons els documents notarials trobats en les nostres recerques a l’Arxiu Històric de Terrassa

En el Testament de QUIRZE JOANICO, de 8 de Setembre de 1774, atorgat davant del Notari de Terrassa, JOSEP ANTONI PUIG I GORCHS (signatura: Manual 501, pàg. 316, de l’Arxiu Històric de Terrassa), se’ns descriuen perfectament les cases que pertanyien al testador i per tant, on vivien els nostres JUANICO o JOANICO en dit any 1774, a la sagrera de St. Quirze de Terrassa (ara St. Quirze del Vallès). En QUIRZE morí quatre dies després d’atorgar dit testament i el dia 13 de Setembre fou enterrat al fossar de la parròquia de St. Quirze i Sta. Julita. Així mateix, a la pàgina 350 de dit Manual del Notari Puig i Gorchs, hi hem trobat l’Inventari de béns relictes per en QUIRZE, atorgat a 4 d’Octubre de 1774, on podem veure les pertinences per a la vida diària així com altres béns immobles del nostre avantpassat.

Veiem a continuació la transcripció de dit Testament:

“En nom de Deu Amen. Jo Quirse Joanico Pages de la Parrâ de St. Quirze y Sta. Julita terme de la vila de Tarrasa Bisbat de Barnâ, fill legitim y natural de Anton Joanico Pages de dita Parrâ ÿ de Eulalia Joanico y Postius conj defunts Estant detingut en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, empero per la gracia de deu ab tot mon bon enteniment, sana y entera memoria y ferma loquela volent disposar de mos bens fas y ordeno lo pnt meu ultim y valido testament. Elegesch en marmes. y del pnt. meu testamt. executors a Pere Joan Miquel Pages habitant en la Parrâ de St. Marti de Sardanyola del referit Bisbat de Barnâ, cunyat meu, a Feliu Giralt altre cuñat meu, a Pau Farran mon nebot y a Pau Casablancas tots tres pagesos de dita Parrâ de St. Quirse y a Pau Torres pages del Pla de la Vila de Sabadell del referit Bisbat als qls. junts y asolas dono ple poder de cumplir y executar la pnt mia testamentaria disposicio, conforme baix trobaran escrit y permi ordenat. (…) Elegesch la sepultura al cos meu fehadora en lo sementiri de la Igla de dita Parrâ de St. Quirse (…) 4 oficis, zo es dos de enterro y dos de novena, ab acistencia de set sacerdots y el cap del any del dia de mon obit vull sem sien celebrats dos oficis ab acistencia de dos sacerdots gastant per zo de mos bens lo necessari aconeguda de dits mos marms. Item deixo y llego a Francisco Joanico, Manuel Joanico y Valleriá Joanico fills meus y de Agnes Joanico y farres qº primera muller mia comuns legitims y naturals per tots drets de legitima paterna y altres a ells y a quiscun de ells competents, aquellas tres petitas casas ab ses eixidetas corresponentsque els assenyalaran que jo tinch y posehesch en la sagrera ó lloch de St. Quirse, la una de las quals tinch llogada a Joseph Feliu Pastor, la altra a Joan Molins treballador y la altre que es al capdemunt de la sagrera, y dant la pallisa den Rovira que esta sens llogar en lo temps y ocasio dependre cada hu de dits mos fills estat, en ql. cas dono facultats a dits mos marms. y deixo a sa disposició y coneguda lo donar y assenyalar a cada hu de dits mos fills la casa lo sie mes ben vista, atesas las circumstancias y mareixaments de tal fill, en intelligencia, que lo casal que es devant la pallissa den Rovira vull se dega obrar a costas de mos bens fenhi un pis de manera que aquella sie apte y comoda per avitarla lo fill que li será senyalada per dits mos marmes., volent també que la casa ahont habita dit Joan Molins se dega fer també un pis a costas de mos bens per a poderla comodament habitar lo fill que per dits mos marms. li será senyalada (…) Item en atenció que Joseph Joanico Impuber fill meu y de dª Agnes qm primera muller mia com se troba fatuo e inutil, vull y mano que per mon hereu avallscrit sie mantingut en ma casa en tots los alimts. a la vida humana necessaris de menjar y veurer calsar y vestir tant en sanitat com en malaltia durant sa vida natural, treballant alla lo que pugui per profit de ma casa, y seguit son obit vull que de mos bens li sien fets los oficis funerals en sufragi de sa anima aquells que podrá suportar ma casa (…) y en cas que dit Joseph mon fill recobres son ple judici y enteniment deixo y llego a aquell en paga dels mateixos drets aquella qtat. que podran suportar mos bens a coneguda y disposició de dits mos marmessors. Item deixo y llego a Franca. Joanico, Impuber filla mia y de dita Agnes pra. muller mia comuna legitima y natural por los mateixos drets de legitima paterna y altres a ella en mos bens competents sinquanta lliuras Bars., dos caixas de las de sa mare ab les robes y vestits nupcials corresponents a coneguda y disposició de dits mos marms. per una vegada solament en fet de casamt. (…) Item per bons serveys que tinch rebuts y en vanat espero a rebrer de Rosa Joanico y Codina segona muller mia deixo y llego a aquella tots los aliments a la vida humana necessaris, volent sia mantinguda en ma casa y provehida de menjar y beurer, calsar y vestir tant en sanitat com en malaltia durant sa vida natural y mon cognom conservant y no altrament treballant ella en lo que pugue per lo profit de ma casa (…) Tots los altres empero bens meus mobles e immobles aguts y per aver noms, vens, drets, forzas y accions mias universals quem pertanyen e pertanyeran ara o en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols rahons, noms, drets, titols y causas deix y atorch y a mi hereu Unial fas e instituesch a Pere Joan Joanico fill meu y de dª Agnes primera muller mia comu legitim y natural (…) substituit per Francº, Manuel, Vallerià, Joseph y Franca Joanico (els altres fills). Item en attenció que dit Pere Joan Joanjico fill y hereu meu en primer lloch cridat se troba quasi fatuo y no sie apte y capas per regir, governar y administrar mos bens, per zo volent procurar la conservacio de aquells assigno y anomeno tant el dit Pere Joan Joanico, fill y hereu meu en primer lloch cridat, com els demes fills y filla meus predits y a sos bens en tudors y en son cas lloch y temps curadors al sobrenomenats Pere Joan Miquel Pages … (els marmessors ja indicats). Revocant, cassant y anullant ab lo present meu testament tots y qualsevols altres testaments, codicils, donacions per causa de mort y altres especies de ultima voluntat per mi fets y fetes fins lo dia present (…) Fet y firmat lo present meu ultim y valido testament y darrera voluntat mia en una cambra de la casa de ma propria habitació sit en dita sagrera y Parra. de St. Quirse y Sta. Julita vuy que comptam als vuit dias del mes de setembre del any del sor de mil set cents setanta y quatre (…) Testimonis: Rnd. Dor. Isidro Sala Pre. y Rector de dª Parrâ. y Quirse Pÿbernat Pages de la mateixa Parrâ. Y lo dit testador conegut de mi lo infrascrit nott. que diu que encara que sap escriure peró que passa indisposició no pot fer la sua firma y de sa facultat ha firmat un dels test. de que fas fe.”

L’Inventari de béns relictes pel causant, de data 4 d’Octubre de 1774, l’atorguen els Curadors dels fills d’en QUIRZE, i s’hi relacionen, començant per la casa del difunt (la dita “casa gran”), els següents béns mobles i immobles, drets i accions:

“En la entrada de dita Casa (…) En la cuyna de dª casa (…) En lo estable de dª casa: Item matxo pel pardo edat tres añs de alsada sis palms y tres quarts de valolr segons la estimació corrent unas dotze doblas velles. Item un bast de borra blanca, ab tots sos guarniments usat. It dos albardes (…) It. en lo pou en la exida una corriola ab son test cadena de ferro y una galleda (…) En la cambra de devant de dª casa (…) It un llit de peu de gall (…) It cent sinquanta lliures deu sous moneda Barna. ab diner efectiu (…) En la cambra del mitg (…) En la cambra de darrera. (…) It. tota aquella casa dita la casa gran ab la gleva de terraahont ella es edificada detinguda de nou cors de fort de sembradura sit en lo capdemunt de dit lloch o agrega de St. Quirse ab tres roures grossos y set figueras en ella radicats, en la qual casa hi ha una prempsa per a prempsar vi q. esta corrent ab son cup de pedra y catorse botas (…) It. aquellas dos casetes, una pallisa y un casalot que son unides ab dita casa gran y dins la mateixa gleva ahont es edificada dita casa. It tota aquella pessa de terra de viña plantada detinguda ab quatre qras de fort en dtª Parrâ de St. Quirse anomenada lo Mas Palau de pertinences dela casa y heretat den Canyameres q. a rebassa morta possehia dit difunt. It. tota aquella altra pessa de terra de viña planta de quatre qras sit. a dª Parrâ de pertinences de la heretat dita den Arus q. també possehia a rebassa morta lo dit difunt. Item. tota aquella pessa de terra campa detinguda de tres qras fort de sembradura de pertinences de dª heretat den Arus que per titol de venda perpetua possehia dit difunt. Item catorse carregas de vi claret cullit en lo corrent any en dªs dos viñas. (…) Llista d’imports que acreditava de tercers el difunt: 26 lli. 10 sous que esta debent a dit difunt Rafel Joanico Pages de dita Parroquia a fi y cmt. de tots conceptes de la mercaderia q. dit difunt li havia venut. 8 lli. 3 sous debent li Jaume Rovira de St. Quirse (…) Tomada la razón en el off. de hpps. de la villa de Granollers y Regº primero de la de Tarrasa, San Quirse y Sta Julita al fol. 1 y 2 en veinte y siete de octubre de mil setts. setenta y quatro. Martin Vermell escno.”

Página 2.—Miércoles U septiembre 1927 LA VANGUARDIA

Doña Silvia Lacroix

viuda de don Francisco Carreras

ha fallecido en San Quirico de Tarrasa (Torré Grau)|

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

(B. E. P.)

Sus afligidos hijos tuia y María, hermanas ^ausentes), hermatios políticos,

sobrinos, primos, demás parientes y la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES,

S. A., ruegan a sus amistades ja tengan présente en sus oraciones,

por lo que les quedarán reconocidos, •- ” ^

El entierro se verificará en San Quirico de Tarrasa» a las tres de la tarde

de hoy. _ \

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Edición del domingo, 26 agosto 1883, página 5

—Los artistas de la compañía que funcionará el próximo invierno en el teatro

Fortuny, de Reus, serán todos procedentes de la corte. El primer actor señor

Riutort no dudamos complacerá por sus excelentes cualidades á los reusenses.

—En la edición de la mañana de ayer leímos en un colega local lo siguiente:

«A ser cierto lo que se dice, la base del arreglo que se está ultimando entre

las dos compañías de los caminos de hierro de Francia y de San Juan de las

Abadesas versan sobre la concesión por parte de la primera á la segunda de utilizar

cual si le fuera propia la sección de vía férrea que comprende desde Granollers

á esta ciudad. Si se llega, pues, á un acuerdo, los trenes que vayan á la

línea de San Juan partirán de esta capital, sin restricción alguna, haciendo las

estaciones convenientes y por lo mismo aumentando y mejorando el servicio

general de dicha vía. Así mismo los que proceden de aquella línea, que ahora

mueren en Granollerst seguirán hasta Barcelona. Así se evitarán los trasbordos

y el servicio de San Juan de las Abadesas podrá hacerse con la misma regularidad

del de Francia, tanto más, si, como se asegura, se procede en la sección que

ha de ser coman á las dos á la construcción de la segunda vía.»

—En San Quirico de Tarrasa se celebrará la fiesta mayor los días 2 y 3″de setiembre

próximo. Habrá funciones de iglesia y dos entoldados con las reputadas

orquestas los «Noys» de Martorell, con el violinista señor Selleras, y los «Fatxendas

» de Sabadell, aumentada con algunos profesores de Barcelona.

– A estos bailes están invitadas las sociedades amigas, mediante presentación

del título de socio.

—El cónsul de España en Buenos’Aires……

Edición del martes, 02 agosto 1887, página 5

4809

Bolsín del Casino mercantil del día 2 de agosto, á las diez de la mañana.—

Interior, 65’22 1^2 operaciones.—Exterior, 66’47 í\2 dinero.—Cubas nuevas,

OO’OO.—Cubas viejas, OO’OO.— Colonial, OO’OO.—Francias, OO’OO.—Directas,

OO’OO.— Banco de Madrid, OO’OO.

Bolsín Catalán del día 2 de agosto, á las diez de la mañana.—Interior,

65’22 1×2 papel.

Un proyecto importante

Hacía días que teníamos conocimiento del proyecto aprobado últimamente

por las Cortes, relativo á la concesión otorgada á don Emilio Bstile para construir

un ferrocarril económico que partiendo de! punto denominado del Josepets,

ha de terminar en el pueblo de San Quirico de Tarrasa, población inmediata á

Sabadell.

La falta de datos completos acerca de la empresa, nos ha hecho retrasar esta

reseña que hoy estampamos deseosos de alentar la atrevida y laudatoria empresa

acometida por nuestro particular amigo el señor Batlle.

San Cugat, como algunas otras poblaciones de la rica comarca del Valles, yace

actualmente poco menos que en el más completo abandono, pues sí bien no

carecen de medios de comunicación con nuestra capital, éstos son tan contados

é incómodos, que únicamente se atreven á utilizarlos los que por pura necesidad

han de acudirá ellas.

Tal abandono es verdaderamente de sentir no solo por los graves perjuicios

qué irroga á las poblaciones citadas, sí que también porqué una campiña tan

pintoresca y lozana, llena de encantadores panorainas que se suceden sin interrupción,

se desconoce por la mayoría de los habitantes de esta capital á pesar

de hallarse como quien diceá sus puertas.

El trazado de esta nueva línea, debido al inteligente ingeniero señor Rigo, á

más de acortar extremadamente la distancia que nos separa de la histórica población,

reúne el atractivo de atravesar todos los puntos que por su posición

y panorama reúnen mayores atractivos. La conocida Font Groga, Saní Medí,

Sant Genis y el Laberinto, gracias á esta nueva línea distarán pocos minutos de

nosotros, y con comodidad la población de Barcelona podrá admirar sus numerosos

atractivos.

El proyecto á que hacemos referencia ha encontrado entusiasta acogida en

las poblaciones de San Cugat y Rubí, cuyos habitantes están dispuestos á toda

clase de sacrificios y animados de los mejores deseos para que la idea que hoy

día comienza á implantarse, logre una pronta realización y dentro un plazo

corto sea ya un hecho el ferrocarril económico en cuestión.

Por nuestra parte, y no desconociendo las grandes ventajas que lodos han

de reportar de semejante empresa, les damos nuestra cordial enhorabuena, que

hacemos extensiva a los individuos de la comisión y á las poblaciones más directamente

beneficiadas.

Edición del sábado, 20 marzo 1976, página 32

SAN UIRICO DE TARRASk

Nuevtooponím diceola

localidad

En adelante se llamará

oficialmente San Quirce

del Voillés

San Quírico cia Tarrasa pasará en

adelante a llamarse oficialmenté San

Quirce del Vallés, según el acuerdo temado

en el último Consejo de Ministros,

a propuesta del Ministerio de la Gober

nación. Esta localidad de 4.331 habitantas,

según cifras estimadas a finales del

año 1974, se caracteriza como ciudad’

dormitorio —dato común a tantas localidades

del Vallés Occidental— y Por la

proximidad e influencia del polo Indus

trial de Sabadell-Tarrasa.

– Posee dos núcleos agregados, la Sarre

de Gallineray Les onts, de donde le

vienen otras denominaciones usuales

San Quirico de la Serra o de Galliners-

De este modo, el nuevo toponimio vie

ne a resolver una pequeña dispufa ep

el nombre de la localidad, denominada a

partir de ahora del Vallés». — L. y

Edición del viernes, 11 septiembre 1936, página 4

Las listas de! Comité Central

de las Milicias

Al Comité Central de Milicias Antifascistas

han sido hechos los donativos que detallamos a

continuación:

Suma anterior: 1.381.002,03 pesetas.

Sindicato Agrícola de Rabasaires de Rtpollet,

2.500 pesetas; un estanquero, 50; trabajadores

manuales e intelectuales de refinería de la

C. A. M. P. S. A., 15-033,30; operarios de la Casa

«Canila», pintura, C. N. T. y U. G. I., 150; Agencia

Costa, trabajadores, 16; María Noguero, 15;

trabajadores de la Casa Fortuny (jarabes), 64;

Casa J. Crespi, 106,35; patrono y obreros de la

Casa Salvador Verdaguer, C. N. T. y U. G. T.,

326; Fermín Aris López, 5; Francisco Güell, jefe

de aviación, 5; Eduardo Guillen, aviación, 5;

Rita López, 5; Adela Pérez Marios, 5; Industrial

Lechera, Valle de Aran, 25,70; obra en construcción

de la calle Diputación, 454. 50; Casa Ferros

y Acards Modorats (segunda entrega), 176; empleados

de la Casa Andreu Alsina, S. A., 418,90;

Enriqueta Casas, 5; Isabel García, 5; María Gil,

5; Antonio Roca, 50; Enrique López, 5; Isabel

Hernández, 5; Fernando Martínez López, 25: Gala……………………………………………….

Olivera,

15; Nieves Vilarrasa, 3; José Agustín, 1; María

Rey, 5; trabajadores y dependientes de ambos

sexos de la Unión Cooperativa Barcelonesa,

559,55; Dolores Payas, 25; Ventura y Pedro, 6;

Fundición Font Capdabadal, 120; Comité M. A.,

San Quirico de la Serra, 992,30; Juventudes Libertarias

de Castelldefeis, 553,30; Comité Antifascista

de Dosríus, 800; Casal de Poblé de Llinás

del Valles, 614; bañistas Baños Ejército y

Armada, 90; transportistas de forrajes del Norte,

146; Asociación Catalana de Piensos, 165; siete

obreros de la perfumería Pinella, 35; Sección

Agronómica de Barcelona, 66,10; Cuerpo do Funcionarlos

de la Generalidad, 197,50; Plaza de………

Ocho horas después, ETA volvió a asesinar en Barcelona El joven Antonio José Martos Martínez (arriba, a la derecha) fue asesinado ayer por la banda terrorista de ultraizquierda ETA en la localidad barcelonesa de Sant Quirze del Valles, ocho horas después del asesinato del artificiero de la Guardia Civil Enrique Martínez Hernández, muerto, como informábamos ayer, por la explosión de un coche bomba en la localidad cercana de Llisa d Amunt. Las Fuerzas de Seguridad, que atribuyen la autoría de los atentados al grupo itinerante de ETA, intensificaron la vigilancia en torno a los recintos olímpicos (arriba, ayer, una tanqueta en las inmediaciones del estadio de Montjuic) Por otra parte, el gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, informó ayer de la operación policial en la que fueron detenidos en Bilbqo los miembros de ETA Ignacio Recorte y Luis Ángel Galarza, presuntos autores del atentado etarra en Santander en el que fueron asesinadas tres personas y que permitió, horas después, la localización de dos pisos francos y de dos zulos de la banda criminal en Cantabria. Bajo estas

Miércoles, 18 de Febrero de 2004

19 de marzo de 1992. El vecino de Sabadell Antonio José Martos, de 27 años y de profesión albañil, muere cuando se dirigía a trabajar al hacer explosión en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) un coche-bomba. Ocho horas antes el artificiero de la Guardia Civil Enrique Martínez Hernández, de 30 años, perdió la vida al estallar un coche-trampa, en Llisa d’Amunt, cuando se disponía a revisarlo.

Viernes, 13 de Septiembre de 2002

LE REGAÑARON POR TIRAR CÁSCARAS AL SUELO

La policía detiene en Barcelona a un joven que tiró a su hermana y a su padre por el balcón

EFE

SANT QUIRZE DEL VALLÉS (BARCELONA).- Un vecino de Sant Quirze del Vallés (Barcelona) ha sido detenido tras haber tirado por el balcón a su padre y a su hermana. Ambos le habían recriminado que tirara al suelo las cáscaras de las almendras que se estaba comiendo en el interior del hogar familiar.

Según informa Catalunya Radio, la Guardia Civil de la localidad ha informado de que el joven, de 28 años, ha pasado a disposición judicial, mientras que el padre, que cayó desde una altura de dos metros y medio, está ingresado en el Hospital de Terrassa en estado grave, ya que tiene varias vértebras rotas, y la hermana ha sido dada de alta.

El detenido está acusado de un homicidio en grado de tentativa, amenazas y resistencia a la autoridad

Martes, 14 de Agosto de 2001

El Registro del Estado prohíbe inscribir nombres en diminutivos

Tampoco permite registrar apodos o ciertas variantes en la grafía

EFE

BARCELONA.- La dirección general de Registros del Estado ha denegado en los últimos meses una avalancha de peticiones para inscribir la denominación popular de nombres propios porque los jueces entienden que son “caprichos” injustificados, pueden ofender o humillar o, simplemente, esos cambios son “intrascendentes”.

Este es el caso de una mujer de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), a quien el Registro Civil le denegó su inscripción como Magda, diminutivo de Magdalena, porque entiende el juez que “están prohibidos los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad”.

Según la resolución judicial, “esta limitación comprende, sin duda, el nombre de Magda, que en España no es conocido más que como un hipocorístico de Magdalena, que no ha alcanzado autonomía porque el común de las gentes lo relaciona sin vacilaciones con el antropónimo del que se deriva”.

Lo mismo ha ocurrido con otros diminutivos o derivados nombres que se usan con frecuencia como Charo (Rosario), Paco (Francisco) o Tomeu, un hipocorístico del catalán ‘Bartomeu’.

Martes, 14 de marzo de 2006

EXCESO DE VELOCIDAD

Un conductor novato es detenido tras ser ‘cazado’ por un radar rodando a 213 km/h

El joven, de 18 años de edad y que iba acompañado en el vehículo de su hermana también mayor de edad, había obtenido el carné de conducir el pasado 14 de febrero.

Por otra parte, un conductor de 23 años que había consumido alcohol, metadona, hachís y cocaína atropelló el sábado por la tarde a siete jóvenes que estaban haciendo cola para entrar en la discoteca Lash de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), entre ellos a una chica de 15 años a la que han amputado una pierna. Previamente el vehículo había derribado una señal de tráfico y varias motos estacionadas en la acera.

Martes, 25 de octubre de 2005

CUATRO PERSONAS MURIERON EN EL SINIESTRO

El Gobierno cierra provisionalmente el aeropuerto de Sabadell tras el accidente mortal de una avioneta

EUROPA PRESS

[foto de la noticia]
NOTICIAS RELACIONADAS

BARCELONA.- El Ministerio de Fomento ha decidido cerrar provisionalmente el aeropuerto de Sabadell (Barcelona) hasta que se aclaren las causas del siniestro que ayer acabó con la vida de cuatro personas que viajaban en una avioneta que despegó del mencionado aeropuerto y se estrelló contra una grúa en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), según informó el Gobierno a través de un comunicado.

El Gobierno central ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y la legalidad o no de las grúas situadas en el solar contra el que se siniestró el avión. La posible existencia de elementos no autorizados en las servidumbres de vuelo en el aeropuerto de Sabadell aconsejan el cierre provisional para garantizar la seguridad de las operaciones del recinto.

Pese a ello, el próximo jueves está prevista una reunión en la sede del Ministerio de Fomento entre el Secretario de Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Manel Nadal, y el Secretario General de Transportes, Fernando Palao, en la que se tratará sobre el futuro del aeropuerto de Sabadell cuya existencia no afecta de forma relevante, según las citadas fuentes, a la red aeroportuaria del interés general.

Por otra parte, vecinos de Sant Quirze del Vallès se manifestarán esta tarde sobre las 19.30 horas para reclamar el cierre definitivo del aeropuerto. La marcha partirá del Ayuntamiento de la población y llegará hasta el lugar en que ayer se siniestró el avión, que se cobró la vida de cuatro jóvenes.

Lunes, 24 de octubre de 2005

EN LA LOCALIDAD DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Cuatro muertos en Barcelona al estrellarse una avioneta contra una grúa de la construcción sin balizar

EFE

[foto de la noticia]
NOTICIAS RELACIONADAS

SANT QUIRZE (BARCELONA).- Cuatro personas han muerto en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) al estrellarse una avioneta contra una grúa de la construcción que no estaba balizada. Según los Bomberos de la Generalitat, los fallecidos eran los ocupantes del aparato, que era privado y de uso lúdico.

Los cuatro fallecidos son Albert G.C., vecino de Barcelona y piloto de la aeronave, y los acompañantes Antonio M.B. y Ferran C.R., ambos vecinos de Ripollet (Barcelona), y Xavi M.M., vecino de Sitges.

La grúa estaba situada en un edificio de cuatro plantas que se encontraba en obras, lo que ha evitado una tragedia mayor.

El accidente ha tenido lugar hacia las 16.30 horas en la zona de Mas Duran, cerca de la estación de los ferrocarriles de la Generalitat, en un área próxima a una gran superficie comercial de la firma francesa Alcampo y donde se está edificando una promoción de nuevas viviendas.

Diez dotaciones de los bomberos trabajan en el lugar del accidente para rescatar los cuerpos y apagar el incendio de los restos del aparato.

El secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, ha explicado que el accidente se ha producido al chocar la avioneta con una grúa que no estaba balizada, pese a estar situada cerca del aeródromo de Sabadell.

Se trata del segundo accidente mortal en un mes de una avioneta que había despegado del aeropuerto de Sabadell. El pasado 21 de septiembre, un piloto y un fotógrafo fallecieron al estrellarse su aparato por un posible fallo mecánico a escasos 50 metros de un edificio habitado en Badía del Vallès.

Aquel accidente ya provocó las quejas de los alcaldes de la zona por la peligrosidad que en su opinión entraña la proximidad del aeródromo de Sabadell.

Numerosos vecinos de Sant Quirze del Vallès se han desplazado al lugar del accidente, situado a unos 250 metros de un parque donde habitualmente juegan los escolares de la población cuando acaban las clases cada tarde.

Sábado, 5 de febrero de 2005

NO QUIERE PERDER LA VIVIENDA, A NOMBRE DE ELLA

Un hombre se atrinchera con un rifle en su casa de Barcelona después de que su mujer le pidiera el divorcio

AGENCIAS

BARCELONA.- Manuel P.S., un empresario textil de 59 años, permanece atrincherado desde la noche del viernes en el sótano su casa, una vivienda unifamiliar de Sant Quirze del Vallès (Barcelona). Está armado con un rifle y amenaza con suicidarse si no le garantizan que no perderá su casa, que está a nombre de su mujer, después de que ésta le pidiera el divorcio.

El hombre se atrincheró en su vivienda, situada en la calle Alfàbrega de la población, con un rifle cuando su esposa le solicitó el divorcio.

Fuentes policiales explicaron que tanto la vivienda como las distintas propiedades del matrimonio están a nombre de la mujer. Ante esta situación, el hombre se ha encerrado en casa con un rifle con mira telescópica y amenaza con suicidarse si no le dan garantías de que no perderá la vivienda.

Un dispositivo de la Policía Local y de la Guardia Civil vigilan permanentemente la casa desde las 20.00 horas del viernes y, aunque no han logrado que el hombre hable con un negociador, sí que lo ha hecho con un notario.

El hombre no dispone de licencia de armas, pero por el momento, según las mismas fuentes, parece que no hay peligro para los vecinos de la zona.

Domingo, 6 de febrero de 2005

Continúa atrincherado en su casa un hombre armado después de que su mujer le pidiera el divorcio

EFE

BARCELONA.- El hombre que hacia las 20.00 horas del sábado se atrincheró armado con un rifle de mira telescópica en su casa de Sant Quirze del Vallés (Barcelona) por miedo a la situación en que quedaría si su mujer se separa de él continúa manteniendo la misma actitud, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

Manuel P.S., un empresario textil de 59 años, permanece atrincherado en el sótano de su casa, una vivienda unifamiliar situada en la urbanización Sant Quirze Park, desde las 20.00 horas del sábado.

La Guardia Civil, que ha montado un dispositivo en torno a la vivienda, considera que el hombre, que no ha amenazado a nadie aunque no permite el acceso a la vivienda, no representa un peligro para otras personas, dado que permanece en el sótano de la vivienda con un rifle del calibre 22.

La Guardia Civil está intentado desde el sábado convencer a este hombre, que no tiene permiso de armas, para que deponga su actitud.

Su mujer le pidió recientamente el divorcio y al estar tanto la vivienda como las distintas propiedades del matrimonio a nombre de la mujer, decidió tomar esa actitud, según fuentes policiales.

Jueves, 30 de Diciembre de 2004

Asesta dos puñaladas a un hombre porque creía que le había quitado el teléfono móvil en un bar

EFE

SANT QUIRZE DEL VALLÉS (BARCELONA).- Un hombre de 30 años está ingresado en estado grave en el Hospital de Terrassa con dos heridas de arma blanca, una de 30 centímetros de profundidad en el abdomen. Las puñaladas le fueron asestadas por un joven de 19 años en un bar de Sant Quirze del Vallés que creyó que la víctima le había quitado el teléfono móvil.

Según la Guardia Civil, el agresor fue el miércoles por la tarde con su abogado al cuartel de la Benemérita tras saber que lo buscaban y fue detenido por intento de homicidio.

Los hechos se produjeron el martes al mediodía en un bar, cuando el joven acusó a la víctima de haberle sustraído su teléfono móvil y se enzarzaron en una pelea que acabó en la calle y en el transcurso de la cual la víctima recibió dos puñaladas, una en el abdomen y otra en la pierna.

El agredido, tratando de demostrar que no tenía nada que ver, ofreció a quien le acusaba su propio teléfono móvil y la cartera, como muestra de su inocencia. Pese a ello, la disputa en el interior del bar fue en aumento hasta que el propietario invitó a que las personas que estaban discutiendo lo abandonasen. Ya en la calle se produjo la agresión, abandonado el presunto autor el lugar de los hechos.

Tras ser informado del intento de homicidio, un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Badia inició las pesquisas e identificó a la persona que presumiblemente era la autora de la agresión.

Cataluña expulsará a final de curso a los alumnos que falsifiquen su domicilio

  • Hasta ahora sólo perdían la plaza si eran descubiertos antes del curso
  • Acabarán el curso pero perderán la plaza y deberán volver a inscribirse
  • Muchas familias utilizan direcciones de familiares para lograr una plaza

El departamento de Educación endurecerá este curso las medidas para evitar los casos de fraude en el proceso de elección de escuela por parte de las familias durante el período de preinscripción, que contemplan que el alumno que haga trampas no podrá continuar en el centro el curso siguiente.

La normativa que regula la preinscripción y matriculación para el próximo curso, que empezará el 23 de marzo y finalizará el 3 de abril, prevé la expulsión del alumno que se descubra que ha hecho trampas para poder obtener una plaza tanto si el fraude es detectado antes como después de iniciadas las clases, ha informado la conselleria.

Hasta ahora, el alumno sólo perdía la plaza si el fraude era descubierto antes de iniciarse el curso escolar.

Con la nueva regulación, el estudiante que ha hecho trampas podrá acabar el curso, en caso de que se detecte el fraude una vez empezadas las clases, pero perderá la plaza para el curso siguiente, según ha informado el departamento de Educación.

El Síndic de Greuges volvió a constatar, en su último informe de 2008, múltiples casos de fraudes de familias para poder elegir la escuela preferida en poblaciones como Barcelona, Tarragona, Girona, Badalona, Cardedeu, Sabadell, Sant Joan Despí, Sant Adrià del Besòs, Cambrils, Cunit o Sant Quirze del Vallès.

Las irregularidades en el proceso de admisión en las escuelas las realizan en algunos casos los propios centros escolares, como es el caso de uno concertado de Premià de Dalt, según denunciaba esta institución.

La trampa más común es el falso cambio de domicilio -se empadrona al niño en la casa de los abuelos o de algún otro familiar que resida cerca de la escuela deseada- para obtener los 30 puntos que se otorgan por residir en la zona de influencia.

Otras irregularidades son declarar que el niño padece alguna alergia o intolerancia alimentaria para conseguir también puntos extras

Actualizado martes 10/03/2009 14:50 horas

En su último informe de 2008, el Síndic resaltó múltiples casos de fraudes cometidos por familias para poder elegir la escuela preferida en poblaciones como Barcelona, Tarragona, Girona, Badalona, Cardedeu, Sabadell, Sant Joan Despí, Sant Adrià del Besòs, Cambrils, Cunit o Sant Quirze del Vallès.

El fraude más común es el falso cambio de domicilio -se empadrona al niño en la casa de los abuelos o de algún otro familiar que resida cerca de la escuela deseada- para obtener los 30 puntos que se otorgan por residir en la zona de influencia del centro.

Según ha indicado el Síndic, el grado de celeridad y de comprobación del domicilio habitual de los alumnos es “muy variable” por parte de los ayuntamientos, que no siempre identifican las irregularidades, como en el caso del domicilio de los abuelos.

Además, ha alertado de que en algunos casos los ayuntamientos no han llevado a cabo las investigaciones oportunas, como fue el caso del Ayuntamiento de Sant Quirze, que ante una notificación presentada al Síndic, “no ha mostrado voluntad de investigar las irregularidades”.

Actualizado jueves 23/10/2008 15:55

Un escape de amoníaco obliga a desalojar varias naves en Sant Quirze del Vallès

  • Obliga a activar el Plan de Emergencias del Sector Químico de Cataluña(Plaseqcat)
  • Tres trabajadores quedaron afectados y sentían picor en la garganta y náuseas
  • Trànsit ha cortado el acceso a la zona, pero no se han producido afectaciones viarias
EUROPA PRESS

BARCELONA.- La Dirección General de Protección Civil ha activado a las 14.38 horas la fase de emergencia del Plan de Emergencias del Sector Químico de Cataluña (Plaseqcat) por un escape de amoníaco en la antigua fábrica de Coca-Cola en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), que obligó a evacuar las empresas colindantes como medida preventiva.

Mientras se hacían trabajos para desmantelar la industria, se cortó una tubería por donde habitualmente circulaba amoníaco y en el que todavía había restos de este producto.

La concentración gaseosa que se formó alrededor de esta cañería afectó levemente a tres trabajadores de la empresa adyacente a la antigua Coca-Cola, la empresa textil Dimas. Estas personas sentían picor en la garganta y náuseas, y fueron atendidos por los Servicios Médicos de los Bomberos y del SEM en el lugar de los hechos.

Seis dotaciones de los Bomberos de la Generalitat trabajan en la zona y esperan que los restos de amoníaco que todavía hay en la tubería acaben de salir. Aunque los Bomberos aseguraron que la cantidad de amoníaco que queda no es significante, se han evacuado las industrias cercanas por prevención.

Según informa el Servei Català de Trànsit, no hay afectación viaria en las carreteras de la zona, pero los accesos al polígono industrial de Sant Quirze han quedado cortados. Los Mossos d’Esquadra desplazaron cuatro patrullas.

LOS HECHOS OCURRIERON EN 2006

Detienen a tres neonazis por amenazas a judíos en una sinagoga de Barcelona

EUROPA PRESS

BARCELONA.- Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres jóvenes neonazis y han imputado a otros tres por presuntas amenazas a judíos en la ciudad de Barcelona en 2006. Los ultraderechistas profirieron amenazas e insultos contra las personas que había en una sinagoga en el Call -barrio judío- de la capital catalana.

Según ha informado la Policía catalana, Marc M.G., de 31 años y vecino de Montcada i Reixac (Barcelona); Alex S.C., de 20 años y vecino de Sant Quirze del Vallès (Barcelona); y Carlos J.E., de 27 años y vecino de Esparreguera (Barcelona), todos de nacionalidad española, fueron detenidos el 31 de enero. Se les atribuyen delitos de amenazas, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, contra la comunidad internacional y contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos.

Pocos días después se imputaron los mismos delitos a otros tres jóvenes: Miguel B.T., de 19 años y vecino de Sitges (Barcelona), y dos menores que ahora tienen 17 años. Los tres detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

La División de Información de los Mossos investigaba a estos jóvenes desde que el 23 de julio de 2006 acudieron a una concentración ante la Asociación Call de Barcelona, en el centro del barrio Gòtic.

Los seis imputados amenazaron, insultaron y gritaron consignas neonazis a las personas que entraban en la sinagoga y desplegaron una pancarta con el lema ‘Israel estado criminal’. Posteriormente lanzaron panfletos con un “evidente carácter revisionista y antisemita”, según la Policía.

Piden cárcel para dos ex alcaldes por permitir vertidos fecales en una riera

  • Las aguas residuales urbanas de dos barrios se vertían sin ser depuradas
  • Los agentes infecciosos se dispararon durante los vertidos durante años
  • Los ex alcaldes y un ex concejal conocían las irregularidades del sistema

La Fiscalía de Medio Ambiente pide cuatro años de prisión para dos ex alcaldes de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y un ex concejal de Medio Ambiente por presuntamente dejar que las aguas fecales de dos barrios contaminaran gravemente una riera durante varios años. El juicio tendrá lugar el jueves en la Audiencia de Barcelona.

Según el Ministerio Público, Sebastià Ruiz (CiU), alcalde de 2004 a junio de 2006, Francisco Contreras (CiU), concejal de Medio Ambiente de 1997 a noviembre de 2004 y alcalde desde junio de 2006, y Josep Coll (ERC), regidor de Medio Ambiente, sabían que las aguas residuales urbanas de los barrios de Can Pallàs y Can Casablanca se vertían sin ser depuradas ni tratadas a través de un colector a la riera Betzuca, afluente del río Sec, que a su vez es afluente del Besòs.

La contaminación fue tan grave que, según muestras recogidas, la demanda química de oxígeno (dqo) pasó de -50 miligramos de oxígeno por litro de agua antes del vertido a 110 después del vertido. Otros elementos como el amonio pasaron de tasas de 0,1 a 7,8 miligramos por litro, y los coliformes pasaron de niveles de entre 10.000 y 18.000 a más de 2 millones. Los estreptococos fecales pasaron de 85 a 87.500.

Esto impidió el mantenimiento de la vida acuática y el desarrollo de los organismos vivos de la riera y constituía un “grave y potencial foco de contaminación”, que suponía un “grave riesgo” para el uso doméstico y para los pozos y captaciones de suministro.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) denunció la situación al Ayuntamiento en septiembre de 2003, pero los acusados, para “intentar eludir el coste económico” que suponía el tratamiento de las aguas, “no llevaron a cabo actuación concreta alguna” para evitar la contaminación.

En febrero de 2006 la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó a los Mossos d’Esquadra que investigaran los hechos, quienes, con la ayuda técnica del Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, descubrieron que las aguas residuales de los dos barrios citados se recogían en un colector formado por un tramo soterrado del Torren de la Font del Pont.

Estas aguas eran vertidas a través de una salida del colector situada junto al Parc de Can Feliu, en el tramo alto de la riera Betzuca, que pasaban de estar en buenas condiciones biológicas a estar gravemente contaminadas tras el vertido de 10 litros por segundo, convirtiéndose en una “alcantarilla a cielo abierto”.

Las tomas de muestras se realizaron con la presencia de Josep Coll y un técnico municipal, a quienes se entregaron contramuestras.

En junio de 2006, después de que los acusados conocieran la investigación de la Fiscalía, se aprobó el proyecto de construcción de un colector para recoger las aguas residuales y su conexión al colector general del municipio, obras que se realizaron entre julio y octubre de ese año, lo que consiguió cesar los vertidos.

Por todo ello, la Fiscalía pide cuatro años y un día de prisión para cada uno por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, 8.400 euros de multa y cuatro años de inhabilitación para cargo público.

Pedían cuatro años de cárcel

Absueltos los ediles de Sant Quirze acusados de dejar contaminar una riera

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los tres ediles de Sant Quirze del Vallès juzgados por permitir que aguas fecales contaminaran gravemente una riera de la localidad al considerar que no fueron responsables de los vertidos y que hicieron todo lo que estaba en sus manos para evitarlos.

La Fiscalía de Medio Ambiente pedía cuatro años de prisión para el ex alcalde Sebastià Ruiz (CiU) y los ex concejales de Medio Ambiente Francisco Contreras (CiU) y Josep Coll (ERC) porque considera que sabían que las aguas residuales urbanas de los barrios de Can Pallàs y Can Casablanca se vertían sin ser depuradas a través de un colector a la riera Betzuca, afluente del río Sec, que a su vez es afluente del Besòs.

Los tres explicaron que pensaban que las aguas de los dos barrios estaban canalizadas hasta los conductos generales de la población y hasta una depuradora. No obstante, a finales de 2004 un técnico municipal descubrió agua contaminada, pero desconocía su origen.

Estas aguas eran vertidas a través de una salida del colector situada junto al Parc de Can Feliu, en el tramo alto de la riera Betzuca, que pasaban de estar en buenas condiciones biológicas a estar gravemente contaminadas tras el vertido de 10 litros por segundo, convirtiéndose en una “alcantarilla a cielo abierto”.

La contaminación fue tan grave que, según muestras recogidas, la demanda química de oxígeno (dqo) pasó de -50 miligramos de oxígeno por litro de agua –era negativa– antes del vertido a 110 después del vertido. Otros elementos como el amonio pasaron de tasas de 0,1 a 7,8 miligramos por litro, y los coliformes pasaron de niveles de entre 10.000 y 18.000 a más de 2 millones. Los estreptococos fecales pasaron de 85 a 87.500.

Esto impidió el mantenimiento de la vida acuática y el desarrollo de los organismos vivos de la riera y constituía un “grave y potencial foco de contaminación”, que suponía un “grave riesgo” para el uso doméstico y para los pozos y captaciones de suministro.

Durante 2005 buscaron el punto exacto del vertido, lo que fue difícil debido a que las canalizaciones estaban soterradas a mucha profundidad y no había mapas de las tuberías y alcantarillas, construidas entre los años 70 y 80, cuando los acusados todavía no tenían responsabilidades en el Consistorio.

A finales de 2005, el ayuntamiento propuso una solución de urgencia mientras se preparaba el proyecto definitivo. No obstante, la Agencia Catalana del Agua (ACA) no respondió a la primera propuesta ni planteó otra, cosa que sí hicieron otras administraciones como la gestora Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Las obras definitivas se iniciaron en julio de 2006, cuando la investigación de los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía ya había empezado, y fue entonces, con los trabajos iniciados, cuando la ACA dio su visto bueno al proyecto. Posteriormente, no abrió ningún expediente al municipio por los vertidos.

Según la Fiscalía, la ACA denunció la situación al Ayuntamiento en septiembre de 2003, pero los acusados, para “intentar eludir el coste económico” que suponía el tratamiento de las aguas, “no llevaron a cabo actuación concreta alguna” para evitar la contaminación.

En febrero de 2006 la Fiscalía de Medio Ambiente ordenó investigar el caso y se descubrió que las aguas residuales de los dos barrios citados se recogían en un colector formado por un tramo soterrado del Torrent de la Font del Pont.

En junio de 2006, después de que los acusados conocieran la investigación de la Fiscalía, se aprobó el proyecto de construcción de un colector para recoger las aguas residuales y su conexión al colector general del municipio, obras que se realizaron entre julio y octubre de ese año, lo que consiguió parar los vertidos.

Por todo ello, el tribunal considera que los ediles no tuvieron responsabilidad en el vertido ni en el retraso en las obras de reparación, por lo que les absuelve de todos los cargos.

Artefacte explosiu a l’Ajuntament

Explosius a Can Feliu

Quasi 300 milions per l’exalcalde de Sant Quirze.

L’Ajuntament de Sabadell va expropiar una finca per 3 milions el 1985 i ara els tribunals faran pagar 291.

L’Ajuntament de Sabadell ha de pagar uns 291 milions als propietaris d’una finca expropiada a la dècada dels 80 per poc més de tres milions de pessetes. Els propietaris de la finca eren els germans Rosa, Antoni, i Valentí Ferran Miró, Antoni Ferran Miró va ser un polèmic alcalde, a Sant Quirze entre els anys 1987 i 1995. Gareth Edwards, redacció stqv.

Dos porters de discoteca de Sant Quirze, detinguts per agressió. La Guàrdia Civil ha detingut dos

porters d’una discoteca de Sant Quirze del Vallès per haver colpejat, presumptament, el passat 14

d’abril, a un client de l’establiment, que va tenir que ser

hospitalitzat durant 4 dies per una contusió hemorràgica.

Els dos detinguts són L.S.J., de 23 anys i veí de Mataró, i

R.R.C, de 41 anys i domiciliat a Manresa, que van ser arrestats a

Badia, el dimarts i dimecres, respectivament, segons ha informat

avui la Guàrdia Civil.

Els fets es van produir a les 20.30 hores del Dissabte Sant

quan la víctima de l’agressió, un jove de 19 anys, veí de

Sabadell, i un amic van ser abordats pels porters de la discoteca

quan es dirigien als serveis.

Els dos vigilants els van requerir que mostressin el contingut

de les seves butxaques i els van escorcollar, al·legant que els

joves es dirigien als serveis per consumir drogues.

Segons la versió de les víctimes, després de l’escorcoll, els

porters els van conduir a l’exterior del local, on van colpejar

el jove de 19 anys repetidament fins que es va desmaiar.

Després de perdre el coneixement i, sempre segons la

declaració del testimoni, els dos porters van continuar propinant

cops al jove, estès a terra.

La víctima, que va estar ingressat fins el dia 18 d’abril a

l’Hospital de Parc Taulí de Sabadell, no va denunciar els fets a

la Guàrdia Civil de Badia fins que va deixar el centre sanitari.

Segons l’informe mèdic, el jove va patir una contusió

hemorràgica frontal i temporal esquerra que va requerir quatre

dies d’hospitalització. Roma, redacció stqv.

T

NOTICIAS COMO PARA SALIR EN EL

Un hombre apuñala a otro al pensar que le había robado el móvil en Sant Quirze del Vallès (Barcelona)

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 30 años resultó herido grave el pasado martes en Sant Quirze del Vallès (Barcelona) al ser apuñalado por otro individuo que pensó que le había robado el teléfono móvil. El presunto agresor, J.M.V., de 19 años, se personó ayer en la Comisaría de la Guardia Civil acompañado de su abogado y quedó detenido como presunto autor de un intento de homicidio.

Según informaron hoy fuentes del Cuerpo, la discusión se originó el pasado martes en el interior de un bar, situado en la calle Josep Mitats de Sant Quirze, cuando uno de los clientes acusó a la víctima de haberle robado el móvil.

Para intentar demostrar su inocencia, el agredido le enseñó su propio teléfono móvil y la cartera, pero aún así, la pelea prosiguió y el propietario del local invitó a los dos individuos a salir del mismo.

Una vez en el exterior, el detenido apuñaló a la víctima causándole dos heridas graves, una en el abdomen, de 30 centímetros de profundidad, y la otra en una pierna.

El herido fue atendido por su mujer y por un vecino, que lo trasladó en su coche al Hospital General de Cataluña para ser intervenido quirúrgicamente. Más tarde fue trasladado al Hospital de Terrassa, donde permanece ingresado en estado grave pero estable.

La Guardia Civil inició una investigación tras ser alertada de los hechos por la mujer de la víctima. Pocas horas más tarde, los agentes identificaron al presunto autor de la agresión, quien se personó a las 17 horas de ayer y en compañía de su abogado en la Comisaría de Badia del Vallès, donde quedó detenido. El Juzgado de Instrucción de Sabadell en funciones de guardia investiga el caso.

Tres detenidos por perforar techos de uralita para robar en naves industriales

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres personas de nacionalidad albanesa como presuntos autores de 18 robos con fuerza en diversas naves industriales de localidades de la provincia de Barcelona a las que entraban perforando el techo de uralita y por un presunto delito de falsificación documental.

La operación, bautizada como ‘caso uralita’, ha culminado con la detención de Ervin S., de 27 años, Refat R., de 27 años, y Feridian V., de 21 años, de nacionalidad albanesa y domiciliados en Sabadell, que han ingresado en prisión provisional y tienen incoados procedimientos de expulsión del país.

Según han informado los Mossos, el grupo actuaba de noche y, presuntamente, escalaba la fachada de la nave industrial para subirse al techo y perforarlo o bien forzaba otros accesos, como claraboyas.

Una vez en el interior, se llevaban material fácil de transportar, como dinero, teléfonos móviles y aparatos electrónicos de poco peso.

Los presuntos ladrones actuaban con mucha rapidez, de manera que en una sola noche podía llegar a perpetrar una docena de asaltos, que se han realizado en naves industriales de las localidades barcelonesas de Puig-reig, Manresa, Palau-Solità i Plegamans y Sentmenat.

La gran movilidad de los miembros de la banda, con cambios frecuentes de domicilio y de números de teléfono, ha dificultado las indagaciones policiales.

En el momento de la detención, los tres hombres llevaban 2.000 euros en efectivos, documentos de identidad italianos, presumiblemente falsificados, teléfonos móviles y una docena de tarjetas de telefonía móvil de prepago.

Las primeras detenciones de esta operación se realizaron en el mes de abril del año 2008 en Sant Quirze del Vallés (Barcelona), cuando un hombre fue detenido después de asaltar, presuntamente, una empresa con arneses y cuerdas.

Posteriormente, en el mes de julio, los mossos detuvieron a un trabajador en un locutorio de Sabadell (Barcelona) y, en septiembre, al propietario del mismo establecimiento, ya que, supuestamente, en este local se vendían teléfonos móviles que habían sido robados

La última operación policial contra la droga demuestra que el consumo de ketamina va en aumento entre los jóvenes.

La banda convertía la ketamina en un povo alucinógeno para venderlo entre jóvenes

Se trata de un anestésico de consumo animal que los traficantes compran en forma líquida y que después convierten en polvo para venderlo.Precisamente, la Policía ha detenido a 16 personas por traficar presuntamente con ketamina y otras drogas en el área de Barcelona, y se ha incautado del material necesario para transformar y vender esta sustancia.

Cómo funcionaba la red

Los detenidos distribuían la droga a pequeña escala en zonas de discotecas y after hours del Baix Llobregat.

La red de traficantes no seguía una estructura piramidal, sino que funcionaba horizontalmente, como células independientes.

Los detenidos son españoles vecinos de Viladecans, Gavá y L’Hospitalet

En una primera fase de la llamada Operación Zafira, la Policía detuvo a ocho vecinos de Viladecans, Gavá y L’Hospitalet.

Posteriormente, se detuvo al resto de la red, residentes en Terrassa i Sant Quirze del Vallès. Todos ellos son de nacionalidad española.

El llamado ‘elixir del amor’

La ketamina, un fármaco anestésico para los animales, es conocida también como la droga del amor entre el colectivo homosexual.

Esta sustancia se vende bajo prescripción facultativa en las farmacias en estado líquido. Después, son los traficantes los que en su propia cocina convierten la ketamina en polvo consumible como droga alucinógena.

Mediante la aplicación de calor se evapora el agua. En muchos casos se emplea el microondas para ello.

Tres atracadores roban un banco en Sant Quirze del Vallès

Los asaltantes han maniatado y encerrado a empleados y clientes que se encontraban en el interior de la oficina barcelonesa | El botín es de unos 55.000 euros

Tres personas han asaltado esta mañana una sucursal bancaria del BBVA en Sant Quirze del Vallès y, tras maniatar a empleados y clientes, se han apoderado de un botín de unos 55.000 euros. Según han informado fuentes policiales, los hechos han sucedido alrededor de las 09.00 h de hoy, cuando tres personas han entrado con una pistola y un arma blanca en el interior de la sucursal bancaria. Los asaltantes han atado a los empleados y a los clientes que en aquel momento se encontraban en el interior de la oficina y posteriormente los han encerrado a todos ellos en el interior de una habitación. Los asaltantes se han llevado entre 53.000 euros y 55.000 euros y han huido con un coche sin que se les haya podido identificar. Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar y detener a los autores del atraco. Prisión para un profesor acusado de violar a una alumna de 8 años de edad El titular del Juzgado de Guardia de Sabadell ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un profesor del colegio de Sant Quirze del Vallés, en Barcelona, acusado de violar a una alumna de 8 años. El profesor, de 33 años, fue detenido después de que el forense certificara que la niña había sufrido una agresión sexual. Dos días después la Guardia Civil detuvo a otros dos profesores del centro, M.C.G. y U.G.M., de 49 y 46 años respectivamente, por increpar a la madre de la niña. Finalmente fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez. Vergonzosa actitud de quienes son la vergüenza de su profesión: la solidaridad debe ser para con las víctimas no para con los agresores. Penoso. Según informó hoy la Policía catalana, Marc M.G., de 31 años y vecino de Montcada i Reixac (Barcelona); Alex S.C., de 20 años y vecino de Sant Quirze del Vallès (Barcelona); y Carlos J.E., de 27 años y vecino de Esparreguera (Barcelona), todos de nacionalidad española, fueron detenidos el 31 de enero. Se les atribuyen delitos de amenazas, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, contra la comunidad internacional y contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos. Pocos días después se imputaron los mismos delitos a otros tres jóvenes: Miguel B.T., de 19 años y vecino de Sitges (Barcelona), y dos menores que ahora tienen 17 años. Los tres detenidos quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. La División de Información de los Mossos investigaba a estos jóvenes desde que el 23 de julio de 2006 acudieron a una concentración ante la Asociación Call de Barcelona, en el centro del barrio Gòtic. Los seis imputados amenazaron, insultaron y gritaron consignas neonazis a las personas que entraban en la sinagoga y desplegaron una pancarta con el lema ‘Israel estado criminal’. Posteriormente lanzaron panfletos con un “evidente carácter revisionista y antisemita”, según la Policía.

Dos heridas muy graves

Conductor drogado atropella a siete jóvenes

Un conductor de 23 años que había consumido alcohol, metadona, hachís y cocaína atropelló el sábado por la tarde a siete jóvenes que estaban haciendo cola para entrar en la discoteca Lash de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), entre ellos a una chica de 15 años a la que han amputado una pierna. Un conductor de 23 años que había consumido alcohol, metadona, hachís y cocaína atropelló el sábado por la tarde a siete jóvenes que estaban haciendo cola para entrar en la discoteca Lash de Sant Quirze del Vallés (Barcelona), entre ellos a una chica de 15 años a la que han amputado una pierna. Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Sant Quirze, el suceso ocurrió a las 18.15 horas del sábado, cuando un automóvil se salió de la calzada, se subió a la acera, arrancó una señal de tráfico, derribó varias motocicletas, embistió a los jóvenes que esperaban para entrar a la discoteca y se empotró contra la puerta del local, situado en el polígono Unidad Hermética. Las patrullas de la policía de Sabadell y de Sant Quirze del Vallés que acudieron al lugar detuvieron al conductor del coche, que dio positivo en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido. Además, según fuentes del ayuntamiento de Sant Quirze, cuando el conductor, Sergio G.S., de 23 años y vecino de Terrassa (Barcelona), fue trasladado a la comisaría se le hizo un análisis de orina en el que aparecieron restos de metadona, cannabis y cocaína, por lo que fue detenido y hoy está previsto que pase a disposición del juez de guardia en Sabadell acusado de un delito contra la seguridad del tráfico. Los siete jóvenes que fueron atropellados fueron trasladados al Hospital Parc Taulí de Sabadell con heridas de diversa consideración. Según la Guardia Civil, dos de ellos padecen heridas graves, Elisabet S.A., de 15 años y vecina de Sabadell, a la que se le ha tenido que amputar una pierna desde la altura de la rodilla, y Alicia G.V., de 17 años, que sufre un traumatismo craneoencefálico severo. Los otros heridos, que ya han sido dados de alta, son Neus H.P., de 17 años; Ana D.R., de 15; Esmeralda P.M., de 16; David M.J., de 20, y Josep R.P. En el momento de producirse el accidente, el conductor iba acompañado por un amigo suyo de nombre Raúl, al que la policía le ha tomado declaración. De las diligencias del caso se ha encargado la Guardia Civil de Badia del Vallés.

La policía decomisa 75.000 artículos piratas en el área de Sabadell
Varias operaciones policiales contra la venda ambulante ilegal en Sabadell y los municipios cercanos han permitido confiscar unos 75 mil objetos en lo que va de año. Además, durante este periodo se han practicado un total de 18 detenciones por delitos contra la propiedad industrial e intelectual.

La mayor parte del material pirata se ha requisado en el mercadillo Costa i Deu, formado por unas 500 paradas y que recibe 12 mil visitantes semanales. El mercado se celebra los domingos en la Zona Hermética, a caballo entre los municipios de Sabadell y Sant Quirze del Vallès. Pero además provienen de las redadas contra los conocidos ‘top manta’ en la vía pública de los municipios. Antoni Verger, intendente jefe de los Mossos d’Esquadra del área de Sabadell, ha asegurado que durante este año se han detenido 18 personas durante estas intervenciones. Verger reconoce que los vendedores apresados son “el último eslabón de la cadena, pero también a veces surgen investigaciones que permiten actuar contra las organizaciones criminales que fabrican el material”. Material diverso De todo el material requisado, la mayor parte son CDs (41.000 unidades) y DVDs (33.000 unidades), pero en el lote de incautaciones también hay 114 gafas de sol, 74 monederos, 63 bolsos, 34 cinturones, 27 piezas de ropa y 28 productos de perfumería. El material ha sido aprehendido por los Mossos d’Esquadra del Área Básica Policial de Sabadell (que cubre los municipios de Castellar del Vallès, Gallifa, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès y Sentmenat), en colaboración por las policías locales. Todos los artículos han sido destruidos esta mañana en la compactadora del Punto Verde del Parc Central del Vallès y posteriormente se enviarán a la incineradora de Sant Adrià del Besòs.

El Aero Club Sabadell se querellará contra el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès por la colocación de la grúa que, según la entidad, no era la adecuada

BARCELONA. Horas después del accidente de avioneta en el que perecieron cuatro personas al chocar aquella contra una grúa, el Ministerio de Fomento decretó el cierre cautelar del aeródromo de Sabadell. La decisión creó ayer conflicto para el departamento de Interior de la Generalitat, que tuvo dificultades para utilizarlo en casos de emergencias como el que se planteó poco después del mediodía de ayer. El problema se produjo cuando el Servicio de Emergencias recibió el aviso de que un montañero que se había dislocado un tobillo en el Valle de Arán requería ser evacuado en helicóptero. Una vez activado el servicio y ya cuando los rotores del helicóptero de Bomberos estaban en marcha, la torre de control del aeródromo de Sabadell aseguraba que la zona estaba «cerrada a todos los efectos», según los responsables de AENA. Fuentes de la dirección general de Emergencias y Seguridad Civil manifestaron que el helicóptero pudo salir (aunque sin permiso) después de catorce minutos de negociación, en la que se advirtió que se trataba de una emergencia y se apeló a la normativa de «exención de aeronaves del Estado». Sin acuerdo con Fomento Interior seguía anoche tratando de recibir de Fomento el permiso para que no queden inutilizados los cinco helicópteros que Emergencias tiene en Sabadell. El helicóptero que rescató al montañero, instaló luego su base en el Hospital General de Cataluña, mientras que otro aparato despegó para situarse en el helipuerto de Manresa y evitar nuevos conflictos con AENA. Por lo que se refiere al siniestro, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell ha abierto diligencias previas por el accidente de avioneta y ha requerido que se le remitan los informes forenses sobre las causas del siniestro. El piloto tenía titulación profesional y se sabe que tres de las víctimas eran mecánicos de Spanair. Todos ellos eran amigos y era la segunda vez que hacían este tipo de vuelo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell, que fue quien el lunes efectuó el levantamiento de los cadáveres, está a la espera de los informes forenses y los atestados policiales sobre las causas del accidente para decidir si abre una causa por el mismo. El accidente ocurrió cuando la avioneta estaba acabando su maniobra de despegue y colisionó contra el brazo de una grúa instalada al final de la calle Dolors Monserdá i Vidal de Sant Quirze. En unas imágenes facilitadas por «Diari de Sabadell» se aprecia que la nave no alcanza la altura adecuada al emprender el vuelo. El vicepresidente y portavoz del Aero Club de Sabadell, Lluís Oliva, dijo ayer que esta entidad se querellará contra el ayuntamiento de Sant Quirze y contra la empresa constructora «por la instalación de la grúa ya que todo parece indicar que no es la adecuada». Estas afirmaciones contrastan con la postura del ayuntamiento de Sant Quirze. La alcaldesa accidental, Elisabet Oliveras dijo que «la obra está legalizada y la grúa en la posición correcta». El miembro de la junta del Aero Club de Sabadell apuntó a las posibles causas del accidente aéreo asegurando que «el vuelo se produjo con los elementos normales. El piloto se pudo encontrar con un viento cruzado, no demasiado estable, que te puede hacer ir un poco más bajo en la senda de ascenso, pero que no produce problemas. El problema puede estar en que el piloto no debió ver la grúa». El peligro de una gasolinera Por otra parte, el portavoz del aeroclub criticó el hecho de que los alcaldes de la zona digan que el aeropuerto es peligroso cuando «nosotros mismos también nos hemos quejado y no nos han hecho caso porque en la cabecera de la otra pista, la que va en dirección a Barberá, justo debajo de la cabecera se está construyendo una gasolinera». «Yo no sé quién ha sido la persona que ha podido autorizar una cosa así, quién ha podido dar el permiso para una barbaridad así. Quizás el mismo alcalde de Barberá, que pone la pancarta diciendo que los ponemos en peligro», dijo Oliva. El secretario general de Transportes del Ministerio de Fomento,Fernando Palao, se trasladó ayer al aeródromo de Sabadell y se reunió con sus responsables para abordar la polémicagenerada por la presunta ilegalidad de la grúa e iniciar un informe preliminar sobre las posibles causas del accidente. Los ayuntamientos de Sabadell, Sant Quirze, Badia, Barberà y Cerdanyola del Vallès insisten en que debe cerrarse el aeródromo de Sabadell. El alcalde de Cerdanyola, el último en adherirse a la petición, explicó ayer que «existe un peligro» y hay «contaminación acústica» en la zona. Unas trescientas personas se manifestaron ayer por la tarde en Sant Quirze del Vallès para exigir el traslado de la instalación. La Diputación de Lleida, por su parte, ofrece el aeródromo de Alfés como alternativa.

LAS CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE DEL LUNES

El Gobierno ordena desmontar las grúas ilegales en Sabadell

El aeropuerto seguirá cerrado hasta que se retiren las máquinas sin permiso

El delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, anunció ayer que se ordenará desmantelar todas las grúas levantadas en el entorno del aeropuerto de Sabadell que incumplan la normativa de servidumbre aeronáutica. Entonces se podrá reabrir el aeródromo, que permanece cerrado cautelarmente desde el trágico accidente del lunes, que acabó con la muerte de los cuatro ocupantes de la aeronave. El alcalde de Sant Quirze del Vallés, Sebastián Ruiz (CiU), reconoció ayer ante las cámaras de TV-3 que la grúa contra la que chocó la avioneta debería haberse hecho desmontar tras saber, el pasado 24 de junio, que la Dirección de Aviación Civil había denegado el permiso a otra cercana y de menor altura. DESMONTAJE INMEDIATO Rangel aseguró que el desmontaje de todas las grúas que vulneren la normativa se ordenará a los ayuntamientos “de forma inmediata”, una vez que Fomento tenga el informe para determinar “los impedimentos para la navegación aérea con seguridad”. Rangel confirmó que ha comprobado la existencia en los alrededores del aeropuerto de grúas sin autorización o con permisos denegados, como la próxima al siniestro y que, una vez le fue notificada la negativa, el consistorio debería haber obligado a retirarla. Rangel matizó que “la investigación está en marcha” y, según el fallo judicial, “cada cual tendrá que asumir las responsabilidades que le correspondan”, acabó. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell autorizó ayer desmontar la grúa siniestrada, de la empresa Mas Duran SL., bajo la supervisión de la policía judicial, para velar porque no se alteren las pruebas del suceso. La medida garantiza la seguridad en la zona porque tras el impacto podría peligrar la estabilidad de la pluma. El ayuntamiento no quiso ayer hacer más declaraciones hasta que se produzca la reunión prevista, mañana en Madrid entre el Ministerio de Fomento y los ayuntamientos de Sabadell, Badia, Barberá y Sant Quirze. Hoy, además, se encontrarán en la sede de Fomento responsables políticos de la Generalitat catalana para discutir sobre el futuro del aeródromo de Sabadell.

La avioneta estrellada el lunes, instantes antes de chocar contra la grúa. Foto:DIARI DE SABADELL
Joan Andreu Blàzquez i Vicenç Abellan, ambdós de CiU, son cessats per l’alcaldessa Elisabeth Oliveras > Dilluns 10 de juliol al migdia Per Enric Alloza Avui dilluns 10 al migdia, Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa de Sant Quirze, ha notificat al tinent d’alcalde tercer i regidor de Serveis Econ òmics i de la Gent Gran, Joan Andreu Blàzquez i Frias, de Convergència Democr àtica de Catalunya, i al tinent d’alcalde quart i regidor de Serveis Generals, Vicenç Abellan i Alemany, d’Unió Democràtica de Catalunya, el seu cessament com a membres del govern municipal, i els donava 48 hores per si volien retornar l’acta de regidor. En conversa d’aquest redactor mantinguda amb l’alcaldessa, aquesta ens ha manifestat que les converses amb l’Entesa per Sant Quirze Iniciativa Verds, es mantenen, i en un altre ordre de coses ens ha dit que intentaran fer el mínim de canvis possibles en el reajustament de les regidories. Hem parlat aquesta tarda mateix amb Petra Molinero de l’Entesa, i es ratifica en el text que va llegir dijous 6 a la sala de plens, i que publica el Portal de Sant Quirze, i que no tenen en principi cap intenció d’entrar a formar part del govern municipal.
es la unica foto ke he trubat del Joan Andreu
http://personales.ya.com/tabarkat/sqtv/docs/solstici_vilaweb.pdf
r

Alloza va presentar per primer cop aquest reportatge el 17 de març d’enguany a l’Ateneu Barcelonès, en el reportatge s’aborden temes diversos amb entrevistes, com per exemple a Kafountine on es construeixen les “pirogues” de 28m d’eslora que porten més de 90 persones cap a Canàries, on molts troben la mort, aquí Alloza entrevista la persona que subministra la fusta; després entra a la vida rutinària de la gent de poblacions com Thionck Essyl i Thiobon, a la Baixa Casamance, i podem veure com fan la salsa i l’oli de palma; fa un recull de les entitats solidàries que treballen a la zona, com Caravana Solidària, Teranga de Molins de Rei, Projecte Xevi de la Bisbal, o la més propera a nosaltres Acció Solidària del Vallès de Sant Quirze, i fa una entrevista a Teo Herruzo, president de la entitat.El cooperant i fotoperiodista Enric Alloza, durant la seva conferència, i ja que ho feia en una entitat, Rotary Sabadell, dedicada a l’ajut al més necessitat, va emfatitzar el seu discurs en les necessitats d’aquella zona en concret, en el seu aspecte, sanitari, escolar i social, i en aquest darrer punt, es centrà en la població de Thiobon i en els grups de dones d’aquesta població, i les peticions que li han fet a ell mateix de millorar l’estat de la casa comuna, i dotar-la d’eines tant bàsiques com son màquines per tractar l’arròs o la palma, ja que no tenir-les, fa que s’hagin de passar hores cada dia per fer-ho a mà, i en molts casos amb els nens i nenes carregats a l’esquena. Josep M. Martínez, en primer lloc feu un resum del currículum del fotoperiodista, i més tard el president de l’entitat Joan Flaqué, agraí la presència a l’acte dels companys de Sant Quirze, Valentí Vidal, Ricard Mauri, i Joan Andreu Blàzquez, i a Alloza, el treball que fa com a cooperant en aquesta zona d’Àfrica, i com a periodista en la difusió per diversos mitjans dels problemes i mancances dels seus habitants, i per finalitzar l’acte li va lliurar un diploma acreditatiu.

13/03/2008

Demanen que empresonin tres regidors de Sant Quirze per abocaments a un torrent. El fiscal de Medi Ambient els acusa de permetre que aigües sense depurar anessin a un torrent des del 2003 (Foto: El torrent de la Betzuca, en un altre tram, a tocar del carrer de la Grípia, a Sant Quirze) El fiscal de Medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia, José Joaquín Pérez de-Gregorio, demana quatre anys i un dia de presó, una multa de 10 euros al dia durant 28 mesos (uns 8.400 euros) i quatre anys d’inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics per l’exalcalde de Sant Quirze Sebastià Ruizn (CiU) i els regidors de Medi Ambient del període denunciat, primer Francesc Contreras (CiU) i després Josep Coll (ERC), que va rellevar-lo al novembre del 2004. El fiscal els acusa d’un delicte contra els recursos naturals i el medi perquè diu que «permetien, consentien i toleraven » que aigües residuals de Can Pallàs i Can Casablanques, al nord de Sant Quirze, fossin abocades «sense depuració ni cap tractament» al torrent de la Betzuca, afluent del riu Sec. La fiscalia, que demana l’obertura de judici, assegura que les aigües eren recollides per un col·lector municipal en un tram subterrani del torrent de la Font del Pont i sortien després a l’altura del parc de Can Feliu, a la zona alta del torrent de la Betzuca. Després que al febrer del 2006 la fiscalia conegués els fets, la policia judicial va fer inspeccions oculars, va recollir mostres de les aigües i va fer un estudi de macroinvertebrats als dos cursos fluvials. El dictamen pericial constata que els abocaments impedien el manteniment de la vida aquàtica (per la presència d’amoni) i podien significar «un greu i potencial focus de contaminació» i un risc per a l’ús domèstic d’aquelles aigües, amb presència fecal. El fiscal defensa que els abocaments eren «perfectament coneguts pels acusats des d’almenys el 2003 i el 2004», sense que s’hi actués al·legant raons «purament crematístiques i espúries» (és a dir, que es volia evitar el cost del projecte). Segons el fiscal, l’ACA va denunciar l’abocament al consistori el 2003. En un comunicat, ERC diu no entendre la imputació a Josep Coll, a qui atribueixen haver treballat com a regidor de Medi Ambient «per solucionar una situació endèmica del clavegueram», que diuen que provenia del cobriment del torrent de la Font del Pont, fa 25 anys. El grup, ara a l’oposició, assegura que el 2005 es va redactar un projecte per millorar el clavegueram (connexió Can Pallàs i Can Ponsic) i es van fer gestions per obtenir ajuts. El grup es queixa que l’ACA «no va ajudar econòmicament », a més de dir que va demostrar una «lentitud desesperant» en les autoritzacions. Però, tal com diuen, el govern va donar 100.000 dels 400.000 euros del cost del projecte. El grup hi afegeix que les diligències del cas van ser arxivades el 2007, després que es completés l’obra per portar el col·lector de l’abocament a la claveguera general. Aquest diari va intentar sense èxit contactar amb Sebastià Ruiz, i Francesc Contreras va preferir no fer comentaris. Noticia publicada en El Punt ( Vallès Occidental) Mar Carrera ( S. Quirze V.)

16/12/2007

La polèmica dels sous dels càrrecs polítics municipals està arribant a una situació que prenc cada dia major incidència entre la ciutadania. Avui a la població veïna de Sant Quirze de Vallès, hi ha convocada una manifestació de protesta davant de l’ajuntament, governat avui pels partits: PSC i CíU.
(per veure la imatge més gran clica sobre la mateixa)
Aquesta convocatòria i manifestació està encapçalada per la Federació de Veïns de Sant Quirze. El seu president, ha manifestat, segons va publicar ahir EL PAÍS, una critica molt directa envers als edils municipals, principalment sobre l’augment de les dedicacions exclusives, que han passat de tres a cinc, l’augment dels sous i els contractes de tres càrrecs de confiança vinculats al PSC i a CDC. A la convocatòria d’avui diumenge s’han afegit els partits: ERC, IC-V i el Partit dels Ciutadans.
Per contra, el Consistori vallesà ha assegurat que no ha hagut cap augment de sous amb respecte a l’anterior mandat municipal, és a dir, quan governaven ERC i CíU.Fins aquí la notícia resumida del diari El PAÍS. Ara veurem si aquestes protestes, que no són les primeres, com aniran en les properes setmanes, desprès de passades les festes nadalenques, i torni al seu lloc , la vida quotidiana.

Prisión para un profesor acusado de violar a una alumna de 8 años de edad El titular del Juzgado de Guardia de Sabadell ha decretado el ingreso en prisión preventiva de un profesor del colegio de Sant Quirze del Vallés, en Barcelona, acusado de violar a una alumna de 8 años. El profesor, de 33 años, fue detenido después de que el forense certificara que la niña había sufrido una agresión sexual. Dos días después la Guardia Civil detuvo a otros dos profesores del centro, M.C.G. y U.G.M., de 49 y 46 años respectivamente, por increpar a la madre de la niña. Finalmente fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez. Vergonzosa actitud de quienes son la vergüenza de su profesión: la solidaridad debe ser para con las víctimas no para con los agresores. Penoso.

Avui dijous, 15 de maig Hora: 16 hores Lloc: Sala de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
L’equip de govern municipal presentarà les accions judicials que emprendrà contra les falsedats i acusacions que s’han realitzat al llarg dels darrers mesos. La roda de premsa comptarà amb la presència de l’alcaldessa, Montserrat Mundi, el primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda, el regidor d’Ocupació, David Sànchez i el tinent d’Alcaldia d’Urbanisme, Pep Llamas. Per a més informació: Gabinet de Premsa. 93.721.68.00. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Plaça de la Vila, 6. Sant Quirze del Vallès. www
ARRIVA EL FAR WEST

Rebo Sheriff

Senyors i senyores, el diàleg ja no es porta, ara el que esta de moda son les accions judicials. Sembla que les administracions cada cop estan més per reprimir i menys per servir. Ho varem veure fa uns dies amb el Franki, ara ho veiem a Sant Quirze. En comptes de fer una taula rodona per parlar els problemes dels que ens manen i explicar-nos en que no estan conformes, ells denuncien, això si amb alguna que altra privilegi, poder fer una roda de premsa a L’Ajuntament.
Una cosa estic segur, accions judicials no ajudaran a tranquil·litzar els ànims sinó tot el contrari, això pot explotar com qui juga amb foc al costat de material incendiari.
Jo a la meva vida e llegit moltes mentides, i sempre que he pogut les he parlat amb qui les difon, o les he escrit en els medis que he pogut, però fins avui mai he denunciat.
Fa poc em va dir un veí: A mi quan algú em molesta pel soroll que fa al carrer, jo hi vaig i hi parlo i els hi raono, mai truco a la policia. Per mi s’ha tornat en una premissa

ff f dddddddd La resposta a la pregunta del títol es evident: Per ara SÍ Antecedents: Columna del 08-02-08 i 12- 05-08 (enllaços adjunts) sobre la fossa comuna de sis republicans assassinats i posteriorment enterrats per bona gent sota un ginebró, tocant al camí dels Monjos, prop de l’ermita de Sant Feliuet, en terrenys de un conegut restaurant local. Aviat (febrer de 2009) “celebrarem” l’aniversari de l’entrada de les “tropas nacionales de liberacion”. Seguirà l’oblit d’uns ciutadans desconeguts i, evidentment, no edictes al “Glorioso Movimiento Nacional” en una fossa comuna a Sant Quirze? Han passat 70 anys del fets, de la derrota, del crim, de la creuada, de l’imperi, de la “Raza”. El jutge Garzon s’ha despertat, millor tard que mai. Però no podia despertar-se abans? Fem un diàleg constructiu. El bàndol república va cometre accions criminals. Cert. Però ho va pagar amb la mort, l’exili, la persecució, la repressió, la presó. El bàndol franquista va cometre accions criminals a mans de la policia, l’exèrcit, l’església nacional-catolica (com a mínim amb el seu vergonyós silenci, que encara dura), tapant, encobrint i negant-se a col.laborar amb l’aclariment dels assassinats comesos. Evidentment ningú podrà demanar càrrecs als assassins, al contrari del que va passar amb l’altre bàndol. No fa falta. Però desprès del plantejament de que tenim 6 ciudatans mal enterrats en el nostre terme municipal cal preguntar-se: Perquè el silenci del GIHSQ? Perquè el silenci de l’Ajuntament? Perquè el silenci dels partits politics? Covardia?. Tant-se-men-fot-isme? O és que encara hi ha por? Queda poc temps per fer una mínima justícia en el record o ja no quedarà ningú per recordar-ho. Es això el que s’espera? El dia de la “conmemoración” de l’entrada de les tropes nacionals a Sant Quirze del Vallès potser seria el dia adequat per posar un monòlit sota el ginebró que digui “Aquí reposen sis patriotes que varen morir en defensa dels seus ideals”. Queda poc temps degut al retards que ocasiona sempre la burocràcia. Sense discursos, per favor. 23/10/08 Afegitó: Tenim davant, la copia del document presentat a l’Ajuntament de Sant Quirze, per la entitat GIHSQ, amb data 21 juliol passat, que diu: …“que en el nostre terme municipal i dins la finca de Can Ferran, ens consta que hi ha una tomba anònima en la qual hi han enterrats 6 combatents de l’exèrcit de la República i demano poder posar-hi un senzill monòlit en recordança d’aquets soldats anònims”. L’escrit no ha obtingut resposta. Altre afegitó: Tenim davant la copia de una diligencia que consta en el Llibre d’Actes de l’Ajuntament (Arxiu Municipal), datat el 02-02-1939, que diu (grafia original): “Faig constar per la pressent que el dia 26 de gener ultim, a les diset horas fou alliberada aquesta poblacié dels rojos per las Tropas Nacionals de la que en formaban part la Divisio Littorio havent desaparegut de la Casa Consistorial la Caixa de guardar cabdals en la que hi habian deu mil siscentes dotze pessetes 72 centims (10.612,72) del Ajuntament cuatre mil doscentes pessetes (4200) de Proveiments, la maquina d’escriure marca Underwood de model 3/14 nº 99068 de fabricacio, el rellotge de pared, pluma estilografica y altres objectes. Certifico a dos de febrer de mil noucents trenta nou. Viva Franco III Año Triunfal El Secretario interino Jaime Relat” Suggeriment: Que recordant els fets ocorreguts els dies previs al 26 de gener de 1939 es celebri el proper 28 de febrer / 1 de mars de 2009 la col.locació del monòlit sol.licitat per el GIHSQ, ja que si bé queda temps per organitzar-ho també es millor que no es faci a darrera hora.

Sant Quirze té un deute amb la memòria històrica

Dr. Pere Costa i Batllori 12 de maig de 2008

Aquesta Columna esta dedicada a Miquel Aznar, quirzetenc poc aprofitat i membre dels GIHSQ. Sense la seva col.laboració no hauria pogut publicar-se. Benvolgut lector: Si vols conèixer alguns antecedents si us plau accedeix a enllaç adjunt, hi trobaràs un article del 8 de febrer d’enguany titulat “Memòria històrica”. Agrairé una ullada. Actualment estan documentades (Queralt Soler), 179 fosses en el Principat. En aquest nombre no s’inclouen les que ja es van obrir per exhumar cadàvers, apart de 26 fosses de les que es van traslladar restes al Valle de los Caidos. A Sant Quirze també hi ha una fosa documentada. Se n’ha parlat poc, molt poc. Un veí de Rubí, en Bartolomeu Marcel coneixia la seva existència. Mai en va parlar i ningú es va preocupar del tema. Però el bon Bartolomeu ha mort i, en vida, va indicar a un amic seu el lloc exacte on estaven els cadàvers de 6 republicans massacrats a la retirada. Els cadàvers varen estar dos dies al sol i a la serena. La família de Bartolomeu no ho podia consentir i una nit varen anar al lloc dels fets i van procedir al seu enterrament. Ningú sap qui son. El soterrament es va fer ràpid, amb por, ningú va pensar en recollir els documents identificatius. Sols se sap que eren soldats del govern republicà i no del exercit rebel. L’amnèsia posterior va ser total. L’estat del territori actual es pot veure en la fotografia adjunt, la fossa està sota el ginebró, tocant al camí dels Monjos que es veu al peu de la foto, es pot localitzar dintre de la propietat del bon amic del restaurant Can Ferran, prop de l’ermita de Sant Feliuet. No és moment de demanar exhumacions però si que caldria delimitar una zona cuidada amb un petit monòlit o placa que fes pales al vianant que allí descansen sis assassinats per defensar la seva pàtria i/o ideals. El GIHSQ seria el més indicat per portar-ho a termini. No calen actes oficials. Màxim un minut de silenci per meditar. Sols fa falta la autorització de les autoritats locals i una mínima col.laboració econòmica de tots. Aquestes coses es bo fer-les amb tot el suport quirzetenc. No ho deixem per un altre dia, que es el nostre vici nacional, ara toca. FEM-HO!

Acte d’homenatge a la serra de Galliners en memòria de sis soldats republicans

Sant Quirze del Vallès. La pluja intermitent que va caure al llarg del cap de setmana no va ser impediment perquè, finalment, es dugués a terme l’acte d’homenatge i reconeixement a sis persones que són dins una fossa comuna a la serra de Galliners, a Sant Quirze del Vallès. En terrenys de Can Ferran i a peu de camí -de Santfeliuet- és ben visible el monòlit instal·lat el gener passat, obra d’en Jaume Cases, on avui encara hi són les restes d’una corona de flors dipositades fa unes setmanes en un acte convocat per l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica “Neus Català”, de Rubí. Una senyera, una corona de llaurer, un breu parlament per part del president del GIHSQ, Jaume Carbó, seguit d’un minut de silenci, i l’emoció d’un poema de Miguel Hernández recitat pel també integrant del GIHSQ Miquel Aznar, ha estat el senzill tribut que se’ls oferia des de Sant Quirze per una quarentena de persones vingudes, també, d’altres poblacions com Sabadell, Rubí o egarencs de l’Associació Terrassa per la Tercera República. S’ha iniciat també la filmació d’un documental que pretén fer el seguiment de totes les gestions que, gràcies al GIHSQ i a la historiadora Patrícia Aznar, s’estan fent perquè sigui possible la identificació d’aquestes sis persones assassinades, en paraules d’en Jaume Carbó, “per l'”ejército de ocupación”, en contra del que ens deien de petits de “ejército de liberación”.

1 1

Agraïments als veïns i veïnes per col•laborar en les tasques de neteja i reparació de les destrosses causades pel vendaval
els de las fotos son els meus JOANS

Descarrega’t l’arxiu Descarrega’t l’arxiu Descarrega’t l’arxiu Descarrega’t l’arxiu 6 6 6

Sant Quirze del Vallès, 30 anys de democràcia als ajuntaments.
El 3 d’abril de 1979 a Sant Quirze del Vallès i a la resta de l’Estat se celebràvem les primeres eleccions locals democràtiques després de 40 anys de dictadura franquista. Fa trenta anys que ciutadans i ciutadanes s’acostaven per primera vegada a les urnes per dipositar el seu vot i escollir els seus ajuntaments. Al llarg d’aquest 30 anys han estat un total de vuit els consistoris escollits a través de les urnes. La celebració d’una data sempre convida a la reflexió sobre el passat i el futur. Per commemorar aquest esdeveniment històric, l’Ajuntament preveu celebrar un Ple Municipal amb la finalitat de realitzar una sessió extraordinària i urgent per aprovar la Moció 30 anys d’ajuntaments democràtics. Paral·lelament, coincidint amb aquesta efemèride l’Ajuntament vol homenatjà l’alcalde i els regidors i regidores de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès durant el primer mandat de la democràcia, de 1979 a 1983. Per això es proposarà al Ple de la Corporació atorgar el premi Mussol de Sant Quirze 2009 al consistori integrant del primer mandat de la democràcia, comprès entre els anys 1979 i 1983.

Novetat actes del 2 i 3 de febrer del 1939. Els darrers mesos de l’Exèrcit republicà a Sant Quirze i a Catalunya

Sala d’actes de can Feliu, dimecres 21 de gener 7 de la tarda

Darrera hora. Adjuntem actes -que ens facilita el GIHSQ per reproduir-les- de la dissolució de l’ajuntament republicà el 2 de febrer, i constitució de la gestora franquista el 3 de febrer del 1939. La sala d’actes del centre cívic de can Feliu es va omplir a partir de les 7 de la tarda, per assistir a la conferència-col.loqui -que va començar amb puntualitat britànica- titulada “Darrers mesos de l’Exèrcit republicà a Sant Quirze i a Catalunya”, per posteriorment a l’hora prevista, les 8 en punt, iniciar el passi de la pel.lícula l’Espoir-Sierra de Teruel o Sang d’esquerra. En primer lloc va intervenir Enric Alloza, que després d’agrair als presents la seva assistència va explicar com s’havia arribat a fer aquest acte que va sortir del dinar col.loqui que l’Antoni Cisteró va fer a l’Espai Ateneu de l’Ateneu Barcelonàs del carrer de la Canuda de Barcelona, amb assistents del pes específic -només per citar un exemple- com l’històric d’Esquerra Republicana, Francesc Vicens, contertuli habitual de l’Espai Ateneu dels dimarts. Jaume Carbó president del GIHSQ, va aportar dues actes, una del darrer ple municipal, manuscrita i redactada en català, i la segona en castellà on fa esment diverses vegades de l’Ejercito de ocupación, quan després es va maquillar autoanomenant-se com a Ejercito de liberación, i en Jaume ens va explicar amb la seva facilitat habitual de comunicació, com aquí a Sant Quirze no hi va haver enfrontaments, àdhuc al mossèn se li va buscar un pis a Sabadell, on morí per mort natural, i –va manifestar en Jaume- que realment va ser així. Miquel Aznar, va aportar de la seva col.lecció particular una reproducció de l’avió que va servir per filmar escenes de la pel.lícula, -Cisteró va dir que era la primera vegada que es filmava a l’interior d’un bombarder- Aznar va donar punts de vista sobre la guerra civil a la nostra vila i a la comarca, i diversos assistents van comentar que algunes de les imatges de la pel.lícula on sortien uns hangars amb avions, eren de l’aeròdrom de Sabadell. Pere Costa, va presentar Antoni Cisteró, amic seu, pèrit químic i escriptor, i en aquesta segona faceta, ens explicà a grans trets part de la seva ja prolífica trajectòria, i algun tret sobre la seva persona, i donà pas al conferenciant. Antoni Cisteró, ens va presentar -ajudat per un Power Point- el seu llibre “Campo de esperanza” que és una explicació històrica, on combina amb una trama argumental personatges reals i de ficció, sobre la filmació de la pel.licula l’Espoir d’André Malraux, també anomenada Sierra de Teruel, o com es va dir durant la filmació, Sang d’esquerra. Cisteró, va fer un passeig per la trama de la novel.la, que és el mateix que dir de la pel.lícula, i també de la retirada de l’exèrcit republicà, i de l’avanç de les tropes franquistes, per Terol, per l’Ebre, i més tard per Barcelona. Diumenge 25 a les dotze del migdia el GIHSQ descobrirà un monòlit –esculpit per Jaume Cases, que assistí ahir a la conferència- a la fosa de 6 republicans a la Serra de Galliners, prop de can Ferran, en acte públic amb sortida de la plaça de la Vila, a dos quarts de dotze. Nota de la redacció. Hem iniciat gestions per facilitar-vos en aquest portal la reproducció de les dues actes que va aportar el GIHSQ i que van il.lustrar l’acte.

Esq-Dreta. Jaume Carbó, Pere Costa, Enric Alloza, Antoni Cisteró

S’enderroca un casalot al barri de los Rosales

05 de desembre de 2009

Divendres, 4 de desembre, s’ha produït l’enderroc de la casa situada a l’entrada del barri de Los Rosales. Aquest edifici antic es trobava en molt mal estat, s’havia declarat en ruïna tècnica i, per aquest motiu, s’ha dut a terme aquesta actuació des de l’Ajuntament de Sant Quirze. La casa, de titularitat municipal, va ser de les poques construccions que van sobreviure a les inundacions del 1962. L’any 2000, a causa del mal estat que ja presentava, es va voler enderrocar. En aquells moments no es va poder dur a terme aquesta actuació perquè l’edifici acollia una família. Els membres d’aquesta família van ser reallotjats en un habitatge en condicions i la casa de Los Rosales es va tapiar per tal que no fos novament ocupada. Divendres, finalment, s’ha produït el seu enderroc. El tinent d’alcaldia de seguretat ciutadana i noves tecnologies, Pep Llamas, ha assegurat que ‘l’edifici havia de ser enderrocat per l’estat precari en què es trobava’.

La Policia Local de Sant Quirze ja disposa dels nous terminals fruït del conveni d’adhesió a la Xarxa Rescat

Els aparells permeten la coordinació entre cossos i una comunicació d’alta qualitat

12 de novembre de 2009

La Policia Local de Sant Quirze del Vallès ja compta amb els nous terminals de tecnologia Tetra que permeten utilitzar de manera eficient la banda de freqüències d’emergències i seguretat de la Xarxa Rescat. Concretament, es tracta d’una tecnologia que possibilita realitzar comunicacions xifrades, que compta amb bona cobertura urbana i rural i facilita la tasca de cada cos o col•lectiu tant per separat com en actuacions conjuntes o coordinades. La Policia Local disposa dels aparells des de fa una setmana, fruït del conveni de col.laboració que l’Ajuntament va signar amb el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, i com a adhesió a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. L’acord es va signar el passat mes de maig, sent Sant Quirze el primer municipi de la comarca a adherir-s’hi. Després de fer formació, ara els agents compten amb un total de 24 noves emissores portàtils, dues bases instal•lades a la comissaria i quatre unitats mòbils ubicades als vehicles patrulla. El tinent d’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i Noves Tecnologies, Pep Llamas, ha remarcat la importància “d’entendre la seguretat de forma integral, és a dir, comptant amb tots els cossos: Bombers, Emergències, Mossos d’Esquadra i Policia Local. D’aquesta manera ens centrem en un vèrtex comú: les telecomunicacions que fan possible la integració de la nostra policia en una xarxa nacional de comunicació.” En la mateixa línia, l’alcaldessa, Montserrat Mundi ha remarcat que “la signatura del conveni ens ha permès materialitzar aquesta iniciativa i, per tant, el nostre objectiu d’apostar per la Policia Local i donar un pas més en tot allò que ens permeti actuar de forma global. Així, les actuacions de gran magnitud es podran gestionar d’una manera més eficaç. Una iniciativa que es complementa amb l’enfortiment de l’estructura de la Policia Local”.

Nota de PSC sobre el pagament d’avocats pel cas de Sebastià Ruiz, Josep Coll i Francesc Contreras

En el ple del passat mes d’octubre l’equip de govern va presentar un punt en l’ordre del dia per a incrementar la partida jurídica en 48.000€. A aquesta proposta van votar en contra tant ERC com IC-V. Davant aquesta falta de moral política el PSC de Sant Quirze desitja manifestar: • En l’any 2005 els senyors Sebastian Ruiz, Josep Coll i Francisco Contreras van ser denunciats per possibles abocaments contaminants a la riera, denúncia de la qual van ser absolts en el 2009. • Per a portar a terme la seva legítima defensa aquests senyors, amb diferents responsabilitats en l’equip de govern en aquelles dates, van triar a dit el bufet d’advocats més car de Catalunya. • L’elecció d’aquest bufet es va fer sense tenir en compte la proposta que els professionals de l’Ajuntament els van fer i els honoraris del qual eren molt menors. • L’acord amb l’esmentat equip d’advocats es va fer sense cap tipus de contracte i sense consignar cap partida econòmica concreta per al posterior pagament. • A la seva sortida del govern aquests senyors no van deixar constància de l’acord assumit per la seva defensa. Són els advocats defensors els que es dirigeixen, en el seu moment, a l’Ajuntament de Sant Quirze reclamant els seus honoraris i és l’equip de govern actual el que, sense cap obligació legal, encara que si ètica, es fa càrrec en nom dels ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze del pagament (60.000€) al bufet d’advocats. • L’Ajuntament podia haver eludit el pagament ja que l’acusació era penal a cadascun dels esmentats senyors i per tant, en última instància, el pagament és cosa de cadascun d’ells. Malgrat això l’equip de govern entén el seu deure moral d’atendre el pagament dels advocats, prèvia negociació, ja que la denúncia era conseqüència de l’acció de govern dels senyors Ruiz, Coll i Contreras. • Malgrat tot l’exposat en el ple, ERC, amb el Sr Coll al capdavant, s’oposen a l’ampliació de la partida de defensa jurídica per a així pagar als advocats que van contractar sense reparar en les despeses. A aquest vot contrari se suma IC-V en una actitud, de tots ells, que només té un nom: indigna pel sentit del vot i immoral pel fet que amb diners públics van designar, directament, uns advocats amb uns honoraris molt elevats. És tan acusada la intenció obstruccionista i de voler anar en contra de l’acció de govern, que fins i tot quan és per a solucionar problemes en benefici d’ERC, aquests s’oposen i voten en contra d’ells mateixos.

Sant Quirze ja té màquina expenedora de llet-llet

La primera de la comarca i la quarta de tot Catalunya

08 d’octubre de 2009

Obres d’intal.lació de pilona al carrer Nou

Ajuntament de Sant Quirze 26 de setembre de 2009

Tal i com es va informar abans de l’estiu, en els propers dies procedirem a la instal.lació de la pilona d’entrada, així com de les pilones fixes al llarg del carrer. Dilluns dia 28 es comença l’obra civil per la instal.lació de la pilona, per la qual cosa per accedir al carrer ho haureu de fer pel carrer del Mig. Aquestes obres està previst que durin uns 3 dies. Un cop finalitzades les obres, properament l’empresa ANORTEC instal.larà la pilona. Així mateix, properament us informarem sobre el lliurament de les targetes d’accés. També a partir de dilluns es marcaran al terra els espais on aniran instal.lades les pilones fixes, reservant els guals amb llicència. Per a més informació: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Sobre l’església “búnker” que construeix Luis Lahoz al bell mig del poble Vagi per davant el reconeixement públic de la meva amistat amb el mossèn i el meu màxim respecte per l’entitat que representa, però un cop dit això, aquesta amistat –que m’agradaria mantenir- i el respecte a l’església, no pot quartar la meva llibertat d’expresar-me lliurement. En principi, i per temes artístics i/o de construcció, és difícil definir és bonic/és lleig, estètic/antiestètic, agrada/no agrada, però he de dir que he parlat sobre el tema amb una quarantena de persones, i cap d’elles m’ha comentat que l’església que ha construït, i crec que dissenyat, el Sr. Luis Lahoz de Construcciones Lahoz, li agradi. Al bell mig del poble s’ha deixat construir un monstre de ciment, que ha alterat de manera definitiva –si més no per als propers mil anys- la part central del poble, amb un búnker de ciment armat, amb finestres a peu de terra que semblen els forats per les metralladores d’un búnker, amb creus immenses –gens catòliques, per cert- de forja, i amb un sostre de xapa ondulada –uralita moderna- que al costat de l’església antiga, fa que tot plegat s’hagi convertit en un “pegot” difícil de digerir, sempre tot, al meu entendre. Deia al principi que sobre construccions, és difícil saber, on és la ratlla, que delimita el subjectiu de l’objectiu, i sobre gustos no hi ha res escrit, podem convenir però que la immensa majoria dels mortals ens agrada l’olor del pa acabat de fer, i no ens agrada la pudor que surt d’una bassa, i ens agrada a tots o quasi tots una posta de sol, i no ens agrada beure a galet l’aigua del mar; convindríem la majoria –no dic tots- que l’església del Lahoz, podrà tenir el rècord Guinnes de ser de les més lletges del món, i Sant Quirze sortir en aquest llibre, com el poble que ha deixat que es construís. Mirarem d’esbrinar, i ampliar aquesta editorial, i saber quines han estat les compensacions de terreny que es van pactar amb el govern de Sebastià Ruiz, el cost –si n’hi ha hagut- que ha representat per al poble, com és que la construcció s’endarrereix tant, hipotecant encara més el centre de la vila, com estan les excavacions arqueològiques a les que el constructor local va tirar terra sobre, i el túnel que es va descobrir? On anava? És possible que després que jo escrigui aquesta editorial i la publiqui al Mussol, surtin veus que diguin que els hi agrada l’església, -ja sabeu la contestació que tinc- doncs tampoc no em desplauria que aquest article servís per crear una corrent d’opinió més favorable, per un fet que no té marxa enrere… però penso que ni així.

Visita als treballs del camí dels Monjos

Els camins forestals de Sant Quirze, objecte d’obres de prevenció contra incendis

23 de maig de 2009

Sant Quirze del Vallès. Consell Comarcal Vallès Occidental. Dijous 21 de maig, a dos quarts d’una del migdia, sota un sol de justícia, s’ha realitzat la visita oficial a les obres de prevenció contra incendis forestals que està duent a terme el Consell Comarcal a Sant Quirze del Vallès. Aquestes actuacions s’estan duent a terme a la zona d’El Pujol Blanc, al Camí dels Monjos. A l’acte han assistit el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, l’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, el Director del Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, Joan Rabasseda, el tinent d’Alcaldia de Territori de l’Ajuntament de Sant Quirze, Pep Llamas, i la presidenta de la Federació del Vallès Occidental dels Agents de Defensa Forestal, Lluïsa Melgares. L’alcaldessa de Sant Quirze, Montserrat Mundi, ha agraït públicament l’esforç de les administracions implicades en aquestes actuacions ja que, gràcies a ell, el municipi millora en seguretat forestal. El Director del Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, Joan Rabasseda, ha destacat que les actuacions que s’estan duent a terme a la comarca han rebut una aportació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 650.000,00 € i la voluntat del departament és treballar colze a colze amb les administracions locals. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Antoni Rebolleda, ha destacat que les actuacions que s’estan duent a terme són arranjament de camins i de generació de punts per facilitar, d’una banda, del trànsit dels serveis d’emergències, i, per l’altra, per poder evacuar la gent o les masies que puguin estar integrades en aquesta massa boscosa. A més a més Rebolleda ha comentat que l’acte d’avui també serveix per presentar la resta d’actuacions que s’estan produint a 19 municipis més de la comarca i que tenen un pressupost de 672.000 euros, el 95% del qual és aportat pel PUOSC i, el 5% restant, pels municipis. D’altra banda, Rebolleda ha explicat que la comarca aposta tant per aquestes actuacions forestals perquè en anys anteriors ha estat fortament castigada per incendis a les zones boscoses. Pep Llamas, ens ha manifestat personalment tot caminant –moment que il.lustra la fotografia 5- que els proper dies son crítics per conèixer el problema que hi pugui haver, enguany amb la vegetació, ha plogut molt, la vegetació està alta, i ja comença a assecar-se. A Sant Quirze del Vallès, els operaris encarregats de les obres estan arrencant l’escòria del terra, que és un paviment de reciclatge que es va introduir als camins forestals però que ara es troba endurit. A causa d’aquest enduriment, el paviment es pot trencar amb facilitat i impedir el trànsit de vehicles de serveis d’emergència com els camions dels bombers. El que s’està realitzant és la destrucció d’aquest paviment tot barrejant-lo amb la terra ja existent per tal d’aconseguir una superfície que no es trenqui i pugui suportar el pas de vehicles. També s’està eliminant la vegetació a les dues bandes dels camins per tal que, en cas que hi hagués un incendi, aquest no afectés a les vies de comunicació. A nivell comarcal, aquest projecte abasta a 90 quilòmetres de camins forestals de 20 municipis de la comarca que disposen d’un Pla de Prevenció Municipal d’Incendis redactat per la Diputació de Barcelona. Es preveu l’arranjament de camins, la instal•lació i/o adequació de punts d’aigua i la realització d’actuacions puntuals, entre les que s’inclouen la construcció i adequació de passos de riera, l’eixamplament de punts angostos i el sanejament de cunetes.

Mor en accident Jordi Seriola de Bici Vallès de Sant Quirze

Matinada de dissabte a la carretera de Castellar del Vallès

Enric Alloza i Gabaldà 09 de novembre de 2008

Jordi Seriola de 33 anys, propietari de l’establiment del nostre poble Bici Vallès de l’av. dels Països Catalans, va morir en accident de trànsit a Castellar del Vallès quan circulava –com ho feia habitualment- amb la seva bicicleta. En Jordi es va veure implicat en un accident amb dos turismes, a la B-124 quilòmetre 4, al municipi de Castellar del Vallès. El conductor d’un dels turismes, el qual ha encalçat en Jordi, ha donat positiu penal en la prova d’alcoholèmia amb un taxa de 0.70 mg/l, el que ha suposat la seva detenció i l’obertura de diligències penals per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques i per homicidi imprudent. Dilluns 10, al tanatori de Sabadell, s’ha oficiat la cerimònia per la seva defunció

Font de la Riba, un pas més en la recuperació de la zona humida de can Poncic

Sant Quirze del Vallès Natura 05 de juny de 2008

És un nou motiu de satisfacció per l’Associació Sant Quirze del Vallès Natura l’obtenció de 1.131,90 €, una part de la subvenció sol.licitada a la Caixa de Tarragona amb la finalitat de recuperar i adequar la font de la Riba. La font de la Riba ha estat històricament, un punt de referència pel nostre poble, si bé en aquest moment es troba en un greu estat de degradació. Les fonts han estat un recurs d’aigua de gran vàlua en el context mediterrani, sent un lloc ideal per l’estada i el gaudi. Aquets punts d’aigua son d’una bellesa singular en quant a vegetació i fauna. Els treballs inicials que cal portar a terme a la font de la Riba consisteixen en la retirada de runes i deixalles, i la canalització o recuperació del canó de la font. Més endavant s’instal.larà un cartell informatiu amb el nom de la font i la seva història, la desbrossada de la vegetació invasora, la millora del bosc de ribera i la creació d’un itinerari entre la font de la Riba, la balma neolítica de can Pallàs i la zona humida de can Poncic. Sqvnatura vol compartir la seva satisfacció amb tota la població de Sant Quirze del Vallès, i al mateix temps demanar l’ajut de l’Ajuntament en els detalls que la subvenció no permet cobrir i, al Grup d’Investigació i Historia de Sant Quirze (GIHSQ) la seva indispensable col.laboració en la part informativa i històrica d’aquesta font.

Dos “hackers” detinguts a Sant Quirze

Formaven part d’un grup denominat D.O.M. Team 2008

Diari de Sabadell publicava dimarts 20 de maig un article on informa de la detenció de cinc pirates informàtics que constituïen la cinquena banda de “hackers” més temuda del món, a aquest grup se’ls acusa presumptament d’haver sabotejat unes 21.000 webs d’empreses, governs i institucions. Com deia l’article dos dels detinguts son germans i viuen a Sant Quirze, els altres membres -entre els quals hi ha dos menors de 16 anys d’edat- son veïns de Burgos, Malaga i València. El rotatiu sabadellenc en article que signa N.G., destaca que aquest grup havia atacat els webs de Jazztel, la Compañia Nacional de Telefonos de Venezuela, un domini de la NASA, i altres llocs governamentals d’Estats Units, latinoamèrica i d’Àsia . Els cinc pirates han estat posats en llibertat amb càrrecs, i s’enfronten a penes de presó que van de l’any, als tres anys de presó. Aquestes detencions es produeixen en un moment en que a Sant Quirze, el tema d’internet i les males “praxis” està més candent que mai; recordem la roda de premsa que l’equip de govern va convocar dijous de la setmana passada, on anunciava que l’ajuntament emprendria accions legals contra qui difamés la institució a través de la xarxa, emparant-se en l’anonimat.

El govern municipal anuncia accions legals per defensar l’ajuntament de les difamacions

Roda de premsa de l’equip de govern municipal de Sant Quirze

Enric Alloza i Gabaldà 15 de maig de 2008

A la roda de premsa que ha ofert l’equip de govern, hi eren presents Montserrat Mundi (CiU) alcaldessa, Antoni Rebolleda (PSC) Primer tinent d’alcaldia, Pep Llamas (CiU) portantveu de Convergència i Unió, i David Sànchez, portantveu del Partit Popular. Cal destacar la gran quantitat de mitjans acreditats, premsa escrita, ràdio i televisió, fins un total de quinze o setze, dir que a la roda de premsa només hi han entrat els mitjans que estàvem acreditats; cal recordar que en el ple de setembre passat Joan Gasull d’Iniciativa, va preguntar a l’alcaldessa quins mitjans havia acreditats a la sala, -només hi era el Mussol- i va aconsellar que en un futur els mitjans s’acreditéssim per fer cobertura informativa dels plens municipals, Josep Coll portantveu en funcions d’Esquerra, va incidir en la mateixa petició. Montserrat Mundi ha començat dient que “en política no val tot, i que l’equip de govern està cansat d’haver de rebatre les mentires contínues que es fan des de la oposició; el nivell de crispació i demagògia insòlit a qualsevol altre poble; i que bona part d’aquesta crispació es basa en la llibertat i atreviment que dóna fer-ho anònimament, referint-se als diferents blogs anònims de la nostra població. Basant-se en l’anonimat es fan afirmacions difamatòries que fan mal a la institució i als tècnics que en ella treballen”. L’alcaldessa ha manifestat que donaria exemples, i ha citat aquests entre d’altres “des de diferents àmbits de la oposició i apadrinats per Esquerra i Iniciativa, s’estan enviant e-mails, on s’afirma que l’ajuntament ha tancat l’exercici amb tres milions de dèficit, això és absolutament fals, l’exercici del 2007 s’ha tancat millor que el del 2006, tot hi que s’han hagut d’incorporar al pressupost factures que els senyors d’Esquerra, van deixar al calaix, tal hi com vam dir al ple i sí que diu l’informe de l’interventor; contínuament s’està posant en entredit la honorabilitat del secretari i de l’interventor, que son funcionaris de l’estat i garant de la llei dins l’administració de l’ajuntament”. Antoni Rebolleda, ha dit que “des del primer moment que van entrar a govern ara fa un any, la oposició ha fet “acoso y derribo”; “aquest és l’estil de fer oposició, mentider i deslleial, caldria una oposició dura, contundent, però lleial, amb les institucions i amb el poble, aquest estil d’oposicó malmet la imatge de les institucions, de la ciutadania i del nostre poble que és Sant Quirze” i ha remarcat com ja ho havia fet l’alcaldessa que “aquest nivell de difamació no pot quedar impune, i ho denunciarem davant la justícia”. A continuat dient que “fer aquest tipus de difamacions i mentides com el dèficit de tres milions, compromet el futur del poble, ja que posa en perill les possibles negociacions que hi puguin haver amb entitats financeres. Ara un cop passat un any, volem tancar una etapa, i afrontar a partir d’ara la resta de la legislatura amb un equip de govern més cohesionat que mai”.

El regidor d’Unió Jordi Vidal, elegit conseller comarcal

Enric Alloza i Gabaldà 04 de juliol de 2007

El proppassat divendres 20 de juny es va celebrar a Sant Quirze el Comitè Executiu Comarcal d´Unió Democràtica de Catalunya amb caràcter extraordinari. S’havien d’escollir els representants al Consell Comarcal i el representant a la Diputació Provincial. Finalment va sortir elegit el regidor de Sant Cugat Xavier Amador com a Diputat Provincial i la regidora de Terrassa, Montse Playà i el regidor de Sant Quirze Jordi Vidal com a Consellers Comarcals.

Construcciones Lahoz reclama a l’Ajuntament 1.369.327,00€ més de 227 milions de pessetes

Enric Alloza i Gabaldà 22 de maig de 2009

Luis Lahoz en el seu luxós àtic a la plaça Anselm Clavé La mala gestió dels anteriors responsables d’urbanisme de l’Ajuntament pot costar més d’1,3 milions d’euros. Construcciones Lahoz ha fet una reclamació patrimonial i exigeix poder obrir el pàrquing. L’Ajuntament posa la reclamació patrimonial en mans de la Secretaria i encarregarà a un advocat l’estudi de responsabilitats tècniques i polítiques. Més d’un quirzetenc i quirzetenca es deu preguntar des de fa molts dies per què no s’obre el pàrquing públic del centre, si fa temps que es va finalitzar la seva construcció. Fins i tot, segur que heu sentit més d’un comentari sobre com serà de ruïnós aquest pàrquing i com és possible que la seva entrada estigui tant amagada. Doncs bé, després de molts mesos escoltant aquesta pregunta, ara es comencen a conèixer les respostes. Mireu, va ser per l’any 2005 que, amb les obres del centre antic començades, els responsables municipals van creure que seria molt bo pel municipi poder comptar amb un pàrquing públic. Així, es va dissenyar un projecte que, lògicament, tenia la seva entrada per davant de la Patronal – d’altra banda, el lloc més lògic, per facilitar l’accés -. Aquell pàrquing tindria 120 places. Unes de rotació i altres per la gent que aniria a viure al Nou Centre. A les hores, algú va tenir la pensada de contactar amb les grans empreses d’explotació de pàrquings per si estaven interessades a gestionar aquest. I aquestes van dir que mai es presentarien al concurs per la gestió d’un pàrquing públic si aquest com a mínim no tenia 150 places. Dit i fet. Els responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament van decidir que en comptes d’entrar per Pau Casals, davant de la Patronal, l’entrada seria pel Carrer del Mig. Amb aquesta decisió, 30 places més i ja hi érem a les 150 que demanaven. Així doncs, tots ben joiosos i engrescats, es va convocar un concurs per la construcció i posterior explotació del pàrquing (amb un pressupost de projecte de 1,2 milions d’euros), per l’explotació també de les places vacants de propietat municipal situades a l’aparcament soterrani entre els carrers de la Moreneta i Barcelona, i per poder explotar una zona blava al municipi – per això ja fa temps que tenim les places d’aparcament pintades en més d’un carrer, per si no ho sabíeu -. Com ja dic, tots contents i, apa, a convocar el concurs. Però va quedar desert… Ningú es va voler presentar. Va ser llavors que els responsables polítics de l’Ajuntament, amb el regidor d’urbanisme Josep Coll (Grup Municipal d’ERC) al capdavant, van demanar al constructor Lahoz, que estava fent tota la urbanització de la zona i que havia de construir la plaça, es quedés la concessió del pàrquing. Va ser llavors que se li va recordar de manera “amable” que si el pàrquing no es construïa, la plaça no es podria acabar. I que si la plaça no s’acabava, no podria obtenir la primera ocupació dels habitatges que estava construint i, per tant, ningú podria anar-hi a viure. Amb aquesta petició “tan amable” el constructor Lahoz es va presentar per construir i gestionar el pàrquing. Però aquí no va acabar la cosa… Per poder-lo convèncer de fer aquest “favor”, de presentar-se a un concurs per construir i gestionar un pàrquing que cap empresa especialitzada havia volgut, se li va prometre gairebé tot: facilitats per pagar el cànon, que l’ajuntament li buscaria un lloc on posar les terres que tragués del forat del pàrquing, etc. Però la realitat va ser-ne ben diferent. Les obres, que havien sortit a concurs amb un valor de 1,2 milions d’euros, i van ser adjudicades a Construcciones Lahoz, pateixen modificacions de projecte i prescripcions per part dels tècnics de l’Ajuntament que no havien estat comptabilitzades al projecte original, de manera que el preu passa a ser de 1.558.600€.

La construcció de l’església de Sant Quirze, i altres “cosetes”

Enric Alloza i Gabaldà -editorial- 29 d’agost de 2009

Benedicció de les obres del nou complex parroquial

Diumenge 20 d’abril, 6 de la tarda

La tarda del diumenge dia 20 d’abril, la vella església parroquial de Sant Quirze i Santa Julita es va omplir totalment per acompanyar al Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, en l’acte de benedicció de les obres del nou complex parroquial que s’està construint al costat de l’actual temple. En lloc preferent de l’església, el govern municipal, encapçalat per l’Alcaldessa Montserrat Mundi i amb l’assistència de diversos regidors dels grups de CiU i PSC. Assistien també a l’acte religiós representants d’algunes entitats locals i com és natural el consell parroquial de Sant Quirze i també representants del consell econòmic de la diòcesi. Un cant de “Vespres” –excessivament llarg per l’acte que es pretenia fer- organitzat i dirigit musicalment pel rector Joaquim Meseguer, seria l’acte de pregària previ a la Benedicció d’obres. El Bisbe Saiz recordaria en la seva homilia obligada, alguns passatges evangèlics de l’època de l’Advent catòlic i la importància d’expressar la fe i actituds cristianes en el complicat món actual, fent esment de l’increment de vocacions a Sant Quirze. També expressaria la necessitat de construir el nou complex religiós, per poder donar cabuda als actuals practicants de la fe catòlica i als que en el futur –tenint en compte l’increment poblacional quirzetenc- puguin utilitzar els nous espais religiosos, tant per la pregària com per altres activitats de formació. Les paraules del Bisbe de Terrassa em recordarien la lectura recent d’un llibre de les visites del Bisbe de Barcelona Antoni Palau i Termens, on es detalla la visita pastoral i d’administració que va fer a Sant Quirze, el dia 30 de maig de 1860. En aquella ocasió, el Bisbe Palau va fer constar en l’acta de la visita, que “l’església de Sant Quirze era petita i d’estranya construcció, i que no era capaç per la feligresia que tenia la parròquia”. Seguint amb l’homilia pastoral, el Bisbe terrassenc no aprofitaria l’ocasió –i potser ho era pel nombre de persones assistents- per expressar alguna posició eclesial sobre els grans problemes que afecten a la nostra societat actual. Preveient una bona assistència de públic a aquestes especials vespres dominicals, Mossèn Meseguer havia previst deixar uns sobres en els bancs del temple, per recollir aportacions econòmiques per aplicar -segons que va manifestar ell mateix- al pagament de les obres. Un projecte de construcció del qual es desconeix totalment el cost econòmic i qui es fa càrrec del seu pagament. Una curta processó des de l’església actual fins les obres en construcció, amb els acòlits portant la Creu processional seguits dels sacerdots assistents i el senyor Bisbe, seguits de tots els assistents a l’acte, s’acabaria en la planta de la nova església. Requisit essencial per l’acte de Benedicció, seria la introducció d’una arqueta de fusta, en un forat sota el paviment ja preparat a l’efecte. El Bisbe i l’Alcaldessa donarien les primeres palades de sorra, on desprès deuria ser tapat amb ciment. En aquella arqueta s’hi havia dipositat alguns documents eclesials, un diari del diumenge, la revista municipal Imformem, algunes monedes de curs actual i uns clauers del constructor Lahoz, el qual dóna viabilitat al projecte de construcció. L’acte religiós s’acabaria amb un refrigeri vespertí, aportat pels propis feligresos de la parròquia i durant el qual el senyor Bisbe i autoritats compartirien amb els assistents. Dimecres 23 d’abril St. Jordi, Mn. Joaquim Meseguer, ens envia aquest aclariment. Nosaltres vam oferir a l’Ajuntament uns terrenys de la parròquia per a fer jardins públics i l’enderrocament de la rectoria a canvi que l’Ajuntament ens concedís els metres-sostre de construcció d’habitatges que ens corresponia i els sumés al lloc on Construcciones Lahoz ha fet els blocs de pisos; és tracta d’una compensació, i d’aquesta operació ha sortit el finançament de la construcció de l’església nova. Això vol dir que les obres pròpiament dites no hauran costat als feligresos ni als ciutadans de Sant Quirze ni un euro; un altre capítol és el mobiliari i la decoració que això ja anirà a càrrec nostre. Agrairé que puguis expressar aquest aclariment perquè els lectors tinguin una idea més exacta de la qüestió. Agraint la teva atenció, rep una cordial i fraterna salutació

Es projecta el pàrquing sense entrada ni sortida

Posteriorment l’entrada es projecte en una propietat privada

Enric Alloza i Gabaldà 22 de maig de 2009

Estranyament, en aquestes revisions i repassades del projecte original que fan que s’incrementi amb 300.000 euros, cap tècnic ni polític de l’anterior consistori para atenció en una qüestió clau: es construeix un pàrquing, però per on entraran i sortiran els cotxes? Ja he dit anteriorment que si bé originàriament l’accés al pàrquing havia de ser per davant de la Patronal, posteriorment es dibuixa la seva entrada pel carrer del Mig. Però ningú es fixa que allà on es dibuixa l’entrada i sortida del pàrquing, hi havia una construcció. I no era pública! Segurament recordareu que en els baixos d’aquell immoble hi havia el Club Excursionista. Doncs bé, es fa el projecte, es treu a concurs, s’adjudica i es comencen les obres… sense tenir en compte que la rampa d’entrada i sortida al pàrquing es dibuixa sobre una construcció ja existent i que no era propietat municipal. Diu Construcciones Lahoz en la seva reclamació que “al observar Construcciones Lahoz SL esta anomalía (que la zona de rampa y acceso al pàrquing está fuera del ámbito de la finca municipal, ocupando parte de vía pública y parte de finca privada) una empresa del grupo se ve “obligada” a negociar y a adquirir la finca sobre la que afecta dicha rampa, con el fin de no paralizar las obras”. Aquesta finca que fa esment, avui és encara propietat privada i se li reclama a l‘Ajuntament la seva compra o expropiació forçosa. Sense això, el pàrquing no es pot obrir. D’altra banda, però, si el pàrquing no es pot obrir per motius que siguin culpa de l’ajuntament, el concessionari pot també reclamar allò que diuen “el lucro cesante”, és a dir, els diners que perd per mantenir tancada la concessió. Sembla una història increïble, oi? però malauradament algunes coses certes hi deu haver quan la reclamació s’ha fet oficial a l’Ajuntament. I la reclamació que fa l’empresa per motius aliens a l’obra i únicament atribuïbles als responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament als anys 2005, 2006 i 2007, és de 1.369.327 euros més “el lucro cesante”. Déu n’hi do!!!

Un regidor amb sentit de l’humor

Enric Alloza i Gabaldà a l’ensems amb un regidor 14 de febrer de 2007

D’esq. a dreta: Rebolleda, Ruiz, Sanchez, Alloza, Blàzquez Presentació exposició ÀFRICA d’Enric Alloza. 2 set. 2006 Els meus amics i companys de CARAVANA SOLIDÀRIA l’Alicia i l’Anna a Santa Coloma L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha signat un conveni amb l’Ateneu de Sant Quirze per a la cessió de l’Espai del Mussol L’Ateneu de Sant Quirze compta ja amb l’Espai del Mussol, una sala situada a la Masia de Can Barra on l’entitat podrà exposar els mussols recopilats al llarg dels anys. Així ho han manifestat avui les parts signants del conveni, representades per l’alcaldessa, Montserrat Mundi, i el president de l’Ateneu de Sant Quirze, Manel Sabés. Segons que ha manifestat Sabés, “ens congratula que per fi l’entitat disposi d’un espai per a exposar els mussols, un element tan característic d’aquest municipi. De fet, estem pensant a canviar periòdicament els diferents mussols que tenim de manera que vagin rotant. També intentarem implicar diferents col·lectius en el marc d’aquest espai, perquè tots plegats, fomentem la figura del mussol”. Per la seva part, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha insistit en la importància “d’haver donat resposta, després de molts anys de demanda, a la petició d’aquesta entitat que, any rera any, fan possible la celebració de l’Aplec del Mussol i els seus premis, que porten el nom de Sant Quirze arreu. Amb aquest acord esperem que l’Espai del Mussol esdevingui un lloc de referència al municipi”. L’Ateneu de Sant Quirze del Vallès és una entitat cultural que té com a objectiu fomentar la cultura, la realització d’activitats cívico-culturals en l’àmbit de la vila i promoure les iniciatives relacionades amb aquests elements, amb especial incidència en la figura del mussol com a identitat del municipi. L’Ateneu realitza una de les festes més rellevants de Sant Quirze, com és l’Aplec del Mussol. Aquest, acull l’acte de lliurament de Mussols de l’any i mussolades, i la Fira d’artesans, on es posen a la venda tot tipus de figures de mussols.

Nova ubicació del Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau, fins ara situat al carrer Nou, número 10, ha canviat d’ubicació. Actualment es troba al carrer Clementina Arderiu, 3 baixos. El nou canvi, tal i com ha manifestat la regidora de Serveis Generals, Sílvia Peralta, “permet un millor accés a la ciutadania, donat que és més ampli. Estem satisfets amb el canvi i esperem que la ciutadania se’n beneficiï”. Peralta ha fet aquestes declaracions en el marc d’una visita que ha realitzat avui l’alcaldessa, acompanyada per diversos regidors de govern. El jutge de Pau, Emili Monje, i el jutge degà de Sabadell, Andreu Maestre Salcedo. han guiat la visita i han explicat als representants polítics les funcions dels diferents espais.L’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha manifestat la seva satisfacció per l’ús del nou espai i ha agraït el personal del Jutjat la tasca que desenvolupen diàriament. L’espai actual l’ocupava anteriorment la Regidoria de Promoció Econòmica, que ara ha passat a la Masia de Can Barra. El telèfon del Jutjat és el 93.721.18.51.

Pep Llamas i Gironès. Estic casat i tinc dos fills de 12 i 14 anys, actualment desenvolupo la meva vida professional al Departament de Medi Ambient de la Generalitat. Vaig estudiar enginyeria tècnica industrial i Ciències Politiques. La meva especialitat és la prevenció d’incendis forestals i la contaminació del medi natural. Soc Conseller Nacional i membre de l’executiu comarcal de CDC he estat durant vuit anys Secretari General del Secretariat Nacional d’ADF de Catalunya.

Finalment, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha insistit en la satisfacció que suposa per a l’equip de govern aquesta incorporació, “que repercutirà directament en una millor atenció ciutadana, increment en la seguretat i, per tant, en la materialització directa del principal objectiu del cos de seguretat local: aconseguir ser una policia propera a la ciutadania, al seu complert servei”. Documento sin título

EXCURSIÖ PEL RIU SEC “DE CLAVEGUERA A RIU”

19 DE FEBRER DE 2006

Amb fred, pluja, vent i sol, aquest diumenge, 64 persones varem participar a l’excursió de “CLAVEGUERA A RIU”. Es una activitat realitzada conjuntament entre la Secció Natura del Centre Excursionista de Sabadell (U.E.S) i l’associació Sant Quirze del Vallès Natura.

De la mà de diferents experts, durant el transcurs de la caminada entre Bellaterra, Palau de Riu Sec i Sant Quirze del Vallès, es va poder gaudir de la importància del Riu Sec com a Eix Cultural, Paisatgístic i Natural dins del Territori Vallesà.

Moltes i diverses varen ser les sorpreses. Entre les positives podem destacar l’observació d’un aligot (Buteo buteo) intentant caçar, el dormider d’un estol d’esplugabous (Bubulcus ibis),… la Ermita de Palau de Riu Sec, o el curs de l’aigua transparenta i bonica en el tram conegut com Torrent de Can Ponsic i de Can Pallàs.

Tanmateix altres factors varem ser decebedors, com l’observació d’un abocador encara existent i a cel obert en el Parc de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès, canviant inmediatament l’aigua de color degut a la contaminació.

Els participants de l’excursió varen voler finalitzar l’activitat amb una fotografia en la Masia de Can Ponsic.

Així van deixar present el seu desig de que en un futur, no gaire llunyà, poder veure recuperada de nou, aquesta construcció tan típica de la comarca del Vallès com a Centre d’interpretació de la Natura i/o de la cultura d’aquestes contrades.

Jaume Pintó Fusalba. Coordinador/Assessor de la investigació al IES S. Quirze. Professor de C. Socials. IES Sant Quirze del Vallès http://www.iessantquirze.com/

jpinto@pie.xtec.es

Josep Maria Aguadé Maguiñá

Professor de Matemàtiques. IES Sant Quirze del Vallès

jaguade@pie.xtec.es

Toni Bardavio Novi

Professor de C. Socials. IES Sant Quirze del Vallès. Consultor de l’equip de c.socials de l’EDU365.

abardavi@pie.xtec.es

Ernest Bosch Casanovas

Professor d’Educació Física IES Sant Quirze del Vallès

ebosch14@pie.xtec.es

Anna Maria Burrull Madero

Professora de Ciències.IES Sant Quirze del Vallès

aburrull@pie.xtec.es

Araceli Busquets Tarradellas

Professora de Clàssiques. IES Sant Quirze del Vallès

abusquet@pie.xtec.es

Puri Cabello Velarde

Professora de Tecnologia. IES Sant Quirze del Vallès

pcabell1@pie.xtec.es

Francisco Calles Puerta

Professor de Socials. Actualment imparteixo classes de Geografia a 2n de batxillerat i a 3r de la ESO. IES Sant Quirze del Vallès

fcalles@pie.xtec

Andrés Cano Heredia

Professora d’Anglès. IES Sant Quirze del Vallès

kahe53@mixmail.com

Esther Centelles Gassó

Professora de Català. IES Sant Quirze del Vallès

ecentell@pie.xtec.es

Dolors Domínguez Pérez

Professora. Orientació. IES Sant Quirze del Vallès

mdoming3@pie.xtec.es

Josep Maria Español Ardanuy

Professor de Tecnologia. IES Sant Quirze del Vallès

jespanol@pie.xtec.es

Albert Farrás Mirón

Professor de Tecnologia.IES Sant Quirze del Vallès

afarras@pie.xtec.es

Yolanda Fernández Royuela

Professora de Socials. IES Sant Quirze del Vallès

mfern23@pie.xtec.es

Jacinto Ferrer Izquierdo

Professor d’Educación Física. IES Sant Quirze del Vallès

jferrer1@pie.xtec.es

Joan Gea Pérez

Professor de Socials. IES Sant Quirze del Vallès

jgea2@pie.xtec.es

Jesús Gómez Rodríguez

Professor de Filosofia . IES Sant Quirze del Vallès

jgomez24@pie.xtec.es

Covadonga González

Professora d’Anglès, IES Sant Quirze del Vallès

cgonzale@pie.xtec.es

Xavier Juan Pons

Professor de Ciències. IES Sant Quirze del Vallès

xjuan@wanadoo.es

LES DIFERENTS NOMS DE SANT QUIRZE
Des de la documentació que es pot trobar dels orígens, del que avui es el municipi de Sant Quirze, fins els dies actuals, els noms al que el trobem identificat són diversos.

Així doncs, el nom més antic que trobem documentat es el de Serra de Galliners, Monte Gallinario (any 986).

L’any 1234 en una confirmació de béns del monestir de Sant Cugat feta pel rei Jaume I, apareix el nom de Sant Quirici de Terracia.

No es fins l’any 1426 que apareix la denominació de Galliners. En una visita pastoral d’aquest any es llegeix “Visitatio Sancti Quirici del Monte Gallinario”.

Des de llavors la duplicitat de denominacions es va repetint, fins que al 1740, en una altra visita pastoral es diu: “Par.Igla. Sant Quirse de Galliners ahoy de Tarrasa”.

L’any 1829 es va constituir el municipi de San Quirico de Tarrasa, depenen del partit judicial de Terrassa i que fins el 1891 no es va incorporar al partit judicial de Sabadell.

L’any 1935 amb la recuperació de la Generalitat, el municipi canvià el seu nom per dir-se Sant Quirze de la Serra, posteriorment l’any 1937 amb l’anticlericalisme el govern republicà, va fer desaparèixer el Sant del topònim, quedant el seu nom en Quirze de la Serra.

Al final de la guerra civil, amb l’entrada de les tropes nacionals, el nom va tornar al seu topònim antic San Quirico de Tarrasa.

Amb la recuperació de la democràcia, l’any 1976 es va aprovar el canvi de nom que les autoritats franquistes li havien donat, passant a denominar-se amb el nom que actualment coneixem, Sant Quirze del Vallès.